11.jpg
Kvaliteta

Aktivnostima na uspostavljanju Sistema upravljanja kvalitetom, uključujući i osiguranje vanjske podrške u procesu razvoja i provođenja standarda kvaliteta, te kontinuisanim unapređenjem poslovnih procesa, BHANSA potvrđuje svoje opredjeljenje za stalno i potpuno ispunjavanje zahtjeva korisnika naših usluga. Struktura Sistema upravljanja kvalitetom je prilagođena organizaciji BHANSA-e, a s ciljem dostizanja postavljenih zahtjeva standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001

U vezi s tim posebna pažnja se posvećuje:

  • dokumentovanju svih poslovnih procesa koji mogu uticati na kvalitet i sigurnost usluga te njihovu efikasnu primjenu,
  • definisanju i praćenju postavljenih ciljeva,
  • unapređenju procesa koji osiguravaju efikasno funkcionisanje sistema,
  • periodičnoj provjeri sistema upravljanja kvalitetom.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e