15.jpg
Društvena odgovornost

U svom radu menažment BHANSA-e rukovodi se principima modernog korporativnog upravljanja, s posebnim naglaskom na konstatnom profesionalnom usavršavanju uposlenih. Posebna pažnja se posvećuje razvoju učinkovitih internih procedura, te primjeni najnovijih standarda u pružanju usluga korisnicima.

Nit vodilja svih aktivnosti je odgovorno poslovanje, što se osigurava poštivanjem zakona i zaštitom i razvojem uposlenih, te njihovih ljudskih prava, imovine i životne sredine, ali i stvarenjem humanog i zdravog radnog okruženja. U skladu sa zahtjevima industije, BHANSA ulaže dodatne napore u osiguranju energetske efikasnosti u svim svojim organizacijskim jedinicama.

BHANSA podržava slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja između poslodavca i uposlenika. U skladu s pozitivnim pravnim propisima u okviru BHANSA-e djeluje Sindikat Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, Sindikat kontrolora letenja u BiH, Udruženje kontrolora letenja u BiH te Udruženje kontrolora letenja Republike Srpske. U procesu zapošljavanja novih kadrova BHANSA se rukovodi politikom jednakih prilika za sve kandidate, poštujući u potpunosti ravnopravnost spolova. Zapošljavanje mladih profesionalaca prioritet je kadrovske politike BHANSA-e. Od svih uposlenih se očekuje spremnost za konstantan profesionalni razvoj, te poštovanje vrhunskih profesionalnih standarda u svakodnevnom obavljanju dužnosti.

Unapređenjem tehnologije rada, BHANSA nastoji odgovoriti ekološkim izazovima sadašnjice vezanim za ublažavanje globalnih klimatskih promjena. U tom smislu nastoji se uticati na smanjenje potrošnje goriva i emisije CO2 plinova na rutnim pravcima pod kontrolom BHANSA-e, na čemu predano radimo u saradnji sa partnerima u Funkcionalnom bloku zračnog prometa Centralne Evrope (Functional Aispace Block Central Europe - FAB CE).

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e