07.jpg
Zakonska osnova

Zakonom o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 43/09) osnovana je Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), kao neprofina i fiancijski samostalna institucija, sa svojstvom pravne osobe.

Agencija je registrirana kao pravna osoba Bosne i Hercegovine te upisana u Registar pravnih osoba Bosne i Hercegovine u Ministarstvu pravde BiH, u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih osoba koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 37/03

Zakonom o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH je uređen njezin djelokrug rada, unutarnja organizacija, upravljanje, sredstva za rad, status zaposlenih te opći akti i druga pitanja značajna za rad BHANSA-e.

U svom radu BHANSA se rukovodi relevantnim međunarodnim konvencijama i zakonodavstvom (Čikaška konvencija) te važećim državnim zakonskim okvirom, propisanim Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/09).

U skladu sa Zakonom o BHANSA-i, njezina upravna tijela su Uprava i Vijeće.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e