20.jpg
Sigurnost zračne plovidbe

Glavni cilj politike sigurnosti u zračnoj plovidbi BHANSA-e je u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti rizik od zrakoplovnih nesreća i incidenata prilikom pružanja usluga.

BHANSA u svom radu posebno naglašava sigurnost zračne plovidbe , u odnosu na komercijalne pritiske ili ograničenja. U Izjavi o politici sigurnosti zračne plovidbe BHANSA-e navodi se kako je sigurnost (safety) jedna od njezinih temeljnih poslovnih funkcija. Sve razine upravljanja, kao i svi zaposleni u BHANSA-e odgovorni su za dostizanje najvišeg stupnja  sigurnosti zračne plovidbe.

Ured za sigurnost zračne plovidbe (safety) BHANSA-e je zadužen za obavljanje poslova i zadataka koji se odnose na uspostavu i održavanje Sustava za upravljanje sigurnošću - Safety Management System (SMS). Kako bi ostvarila zadane ciljeve sigurnosti u zračnoj plovidbi, BHANSA je uspostavila Sustav upravljanja sigurnošću (Safety Management System - SMS) kojim se provode aktivnosti koje se sustavno utvrđuju i provode u cilju postizanja prihvatljive razine sigurnosti.

Odbor za sigurnost zračne plovidbe (Safety Committee- SC) je najviše tijelo sigurnosti zračne plovidbe BH ANSA, koje na strateškoj razini razmatra sva bitna pitanja, prati provedbu i mjere koje se poduzimaju radi poboljšanja sigurnosti zračne plovidbe na razini organizacije.

U organizacijskoj strukturi BHANSA-e djeluju koordinatori za sigurnost zračne plovidbe (Safety Coordinators- SCo) i Specijalisti sigurnosti zračne plovidbe (Safety Specialists-SS) koji surađuju s Uredom za sigurnost zračne plovidbe po pitanjima provođenja Sustava za upravljanje sigurnošću zračne plovidbe.

Sustav upravljanja sigurnošću zračne plovidbe BHANSA-e je utemeljen na primjeni zakonskih i podzakonskih propisa BiH, koji su usklađeni sa standardima i preporučenim praksama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO), propisima Europske Unije - EU i EUROCONTROL-ovim safety regulatornim zahtjevima (ESARRs).

Osnovni referentni podzakonski propis je Pravilnik o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružanje usluga zračne plovidbe („Službeni glasnik BiH", broj: 5/11) kojim su preuzete Uredbe Komisije (EZ) br. 2096/2005 od 20. 12. 2005. godine, kojom se utvrđuju zajednički zahtjevi za pružanje usluga zračne plovidbe, te utvrđuju i usvajaju obvezne odredbe Eurocontrol-ovih safety regulatornih zahtjeva (ESARRs).

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e