WFR.png
VFR karta s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine dizajnirana je da služi kao osnovna zrakoplovna karta za letenje zrakoplova u skladu s vizualnim pravilima letenja i za predpoletno planiranje.

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine izdaje  “VFR kartu s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine” s nadnevkom stupanja na snagu 30. 7. 2018. godine.

VFR karta s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine dizajnirana je da služi kao osnovna zrakoplovna karta za letenje zrakoplova u skladu s vizualnim pravilima letenja i za predpoletno planiranje.

Karta u PDF formatu dostupna je svim korisnicima zračnog prostora Bosne i Hercegovine na web adresi: http://www.bhansa.gov.ba/zrakoplovni-servisi/ais-bih/proizvodi

Korištenje zrakoplovnih informacija s “VFR kartama s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine” je u isključivoj odgovornosti korisnika. Korisnici su dužni uvijek provjeriti najnoviju verziju zrakoplovnih informacija objavljenih kroz elemente Integriranog paketa zrakoplovnih informacija (IAIP), koji se sastoji od:

-           Zbornika zrakoplovnih informacija BiH (Aeronautical Informatiuon Publication – AIP),

-           Izmjena Zbornika (Amendment to the AIP – AIP AMDT),

-           Dopuna Zbornika (Supplement to the AIP – AIP SUP),

-           NOTAM-a i predpoletnih informativnih biltena (Pre-flight Information Bulletins – PIB),

-           Zrakoplovnih informativnih cirkulara (Aeronautical Information Circular – AIC),

-           Kontrolnih lista i lista važećih NOTAM-a.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabave | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e