WFR.png
VFR karta s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine dizajnirana je da služi kao osnovna zrakoplovna karta za letenje zrakoplova u skladu s vizualnim pravilima letenja (VFR) i za pred poletno planiranje

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) objavljuje ažuriranu „VFR kartu s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine“ s nadnevkom stupanja na snagu 27. 2. 2020. godine. Nova verzija VFR karte zamjenjuje postojeću koja je bila na snazi od 30. 7. 2018. godine i njen sadržaj je u potpunosti usklađen s važećim zrakoplovnim publikacijama.

VFR karta s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine dizajnirana je da služi kao osnovna zrakoplovna karta za letenje zrakoplova u skladu s vizualnim pravilima letenja (VFR) i za pred poletno planiranje.

Karta u PDF formatu dostupna je svim korisnicima zračnog prostora Bosne i Hercegovine na web adresi: http://www.bhansa.gov.ba/hr/zrakoplovni-servisi/ais-bih/produkti

Korištenje zrakoplovnih informacija „VFR karte s preporučenim rutama Bosne i Hercegovine“ je u isključivoj odgovornosti korisnika. Korisnici su dužni uvijek provjeriti najnoviju verziju važećih zrakoplovnih informacija objavljenih kroz elemente Integriranog paketa zrakoplovnih informacija (IAIP) koja se sastoji od:

 - Zbornika zrakoplovnih informacija BIH ( Aeronautical Information Publication-AIP),

 - Izmjena Zbornika (Amendment to the AIP- AIP AMDT),

 - Dopuna Zbornika (Supplement to the AIP-AIP SUP),

 - NOTAM-a i pred poletnih informativnih biltena (Pre-flight Information Bulletins-PIB),

 - Zrakoplovnih informativnih cirkulara (Aeronautical Information Circular-AIC),

 - Kontrolnih lista i lista važećih NOTAM-a.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e