08.jpg
INTERNI KONKURS ZA IMENOVANJE ČLANA VIJEĆA AGENCIJE IZ REDA ZAPOSLENIH

Broj: 1-12-34-2-1982-1/15
Mostar, 29.04.2015.godine

Na temelju člana 9. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH“ broj 43/09), člana 14., 26. i 27. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („ Službeni glasnik BiH“ broj: 63/10) i Odluke o pokretanju postupka: Imenovanje člana Vijeća Agencije iz reda zaposlenih u Agenciji broj: 1-12-34-2-1958/15 od 29.04.2015.godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, raspisuje:

 


INTERNI KONKURS
ZA IMENOVANJE ČLANA VIJEĆA AGENCIJE IZ REDA ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 


I. Mjesto za koju se raspisuje Interni konkurs:

01- Član Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine iz reda zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Djelokrug Vijeća Agencije:

a) nadzire poslovanje Agencije,
b) nadzire rad Uprave Agencije,
c) donosi Statut Agencije, uz suglasnost Vijeća ministara,
d) predlaže godišnji program rada i financijski plan Agencije,
e) donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta uz saglasnost Vijeća ministara,
f) donosi Etički kodeks Agencije,
g) usvaja izvještaje Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, s bilancom stanja i bilancom uspjeha,
h) podnosi Vijeću ministara godišnji izvještaj o poslovanju Agencije koju uključuje izvještaj nezavisnog revizora o reviziji,
i) daje saglasnost na kupovinu, prodaju, razmjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje kredita i druge transakcije, u toku poslovne godine u obimu od 100.000,00 KM do jedne trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine Agencije po bilanci stanja na kraju prethodne godine,
j) utvrđuje prijedlog osnovice za obračun plaća zaposlenih, naknade i posebne dodatke na plaću koji su u vezi sa specifičnom prirodnom i složenošću posla,
k) formira povremene Komisije i utvrđuje njihov sastav i radne zadatke,
l) obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

 

II. Opšti i posebni uslovi:

Za člana Vijeća Agencije, iz reda zaposlenih u Agenciju, može se imenovati zaposlenik koji:

a) ima VII stepen stručne spreme iz oblasti pravnih, ekonomskih, saobraćajnih - zrakoplovni smjer, mašinskih - zrakoplovni smjer ili elektrotehničkih nauka ili posjeduje zvanje kontrolora letenja, 
b) ima najmanje pet godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu, 
c) ispunjava i posebne uslove: 
1. poznaje rad na računaru, 
2. poznaje međunarodne propise iz oblasti civilnog zrakoplovstva i 
3. protiv njega nije pokrenut niti se vodi krivični postupak za krivična djela korupcije i krivična djela protiv službene i odgovorne dužnosti a koja se odnose na organizirani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine.III. Uz prijavu na Interni konkurs kandidati su dužni dostaviti:

- Orginal ili ovjerenu kopiju potvrde o najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu,
- Orginal ili ovjerenu kopiju uvjerenja Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine da protiv kandidata nije pokrenut niti se vodi krivični postupak za krivična djela korupcije i krivična djela protiv službene i odgovorne dužnosti a koja se odnose na organizirani kriminal ne stariju od 3 mjeseca,
- Kratku biografiju.

 

IV. Na ovaj konkurs mogu se prijaviti samo zaposlenici Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, koji su u stalnom radnom odnosu.


V. Član Vijeća Agencije imenuje se na period od četiri godine, s mogućnošću samo još jednog ponovnog imenovanja.

 

VI. Interni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave na Oglasnoj ploči Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.

 

VII. Postupak izbora:
Nakon zatvaranja internog konkursa, Komisija za provođenje postupka imenovanja člana Vijeća Agencije između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, izvršit će testiranje rada na računarima, poznavanja međunarodnih propisa iz oblasti civilnog zrakoplovlovstva, i obaviti interviju, te podatke o uspješnosti kandidata dostaviti Upravi Agencije radi dalje procedure.

 

VIII. Dostavljanje prijava:

Popunjen i potpisan obrazac prijave, koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba“ slati na adresu:

 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine 
Ortiješ bb, 88000 Mostar, s naznakom
„prijava na interni konkurs za izbor člana Vijeća Agencije između zaposlenih u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine “,

 

ili direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće biti uzete u razmatranje.

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e