08.jpg
ISPRAVKU DIJELA JAVNOG OGLASA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA

Broj: 1-02-04-3-1-34-3979-2/14
Mostar, 16.10.2014.godine

 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 54. stav 1. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 5. i člana 37. Pravilnika o radu u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-50-2682-2/13 od 30.07.2013.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje;

 

ISPRAVKU 
DIJELA JAVNOG OGLASA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

U dijelu javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-02-04-3-1-34-3979-1, od 08.10.2014.godine, koji je objavljen u dnevnim novinama „Večernji list BiH“od dana 09.10.2014.godine briše se tekst kako slijedi:

„04-Stručni saradnik za administrativnu mrežu

„04- Stručni saradnik za administrativnu mrežu.

Opis poslova i radnih zadataka:
- Izrađuje izvještaje o stanju informatičkih sistema; 
- Učestvuje u izradi plana razvoja i nabavke informatičkih sistema; 
- Učestvuje u izradi tehničke specifikacije za nabavku informatičkih sistema; 
- Izrađuje tehničke specifikacije za nabavku ličnih računara i softvera prema definiranim potrebama za svako radno mjesto; 
- Priprema prijedloge i vodi projekte modernizacije informatičkih sistema; 
- Priprema prijedloge za programe modernizacije i razvoja posebnih korisničkih aplikacija prema zahtjevu korisnika; 
- Priprema i razvija IT politiku Agencije; 
- Brine o standardiziranju opreme i softvera; 
- Organizira čuvanje softvera koji se koriste u računarima opće namjene; 
- Po potrebi izvršava instaliranje ličnih računara; 
- Pruža stručnu pomoć korisnicima ličnih računara u instaliranju i održavanju softvera; 
- Izvršava poslove sistem administratora za računare opće namjene; 
- Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.
Posebni uslovi:
- VSS, tehnički fakultet, smjer informatika;
- Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;
- Znanje engleskog jezika.
Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.
Radni odnos na neodređeno vrijeme
Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: zaposlenik na radnom mjestu stručni saradnik za administrativnu mrežu“.

U ostalom dijelu tekst javnog oglasa ostaje nepromijenjen.

 


ISPRAVKU 
DIJELA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

U dijelu javnog oglasa za prijem pripravnika sa srednjom stručnom spremom u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-02-04-3-1-34-3979-1, od 08.10.2014.godine, koji je objavljen u dnevnim novinama „ Večernji list BiH“od dana 09.10.2014.godine mijenja se tekst kako slijedi:
Umjesto teksta „Javni oglas za prijem pripravnika sa srednjom stručnom spremom u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine“ treba da stoji „Javni oglas za prijem pripravnika sa srednjom i visokom stručnom spremom u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine“.

U dijelu Javnog oglasa za prijem pripravnika sa srednjom stručnom spremom u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-02-04-3-1-34-3979-1, od 08.10.2014.godine, koji je objavljen u dnevnim novinama „Večernji list BiH“od dana 09.10.2014.godine, iza riječi „ broj izvršitelja: jedan (1) izvršitelj“ dodaje se;

02- Pripravnik visoke stručne spreme (VSS) VII stepen – tehnički fakultet, smjer informatika na period trajanja pripravničkog staža od 1 (jedne) godine.

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru stručne spreme i sticanja potrebnog radnog iskustva.

Broj izvršitelja: jedan (1) izvršitelj.

U poglavlju I „Uslovi za prijem“, mijenja se tekst i glasi:

U prvoj tački umjesto riječi „završena srednja škola društvenog smjera“ treba da stoje riječi „završena srednja škola društvenog smjera, odnosno tehnički fakultet, smjer informatika“.

U drugoj tački umjesto riječi „da nema radno iskustvo šest mjeseci ili više u struci“ treba da stoje riječi „da nema radno iskustvo šest mjeseci ili više u struci za pripravnike sa srednjom stručnom spremom, odnosno da nema radno iskustvo jedne godine ili više u struci za pripravnike sa visokom stručnom spremom“.


U poglavlju II „Uz prijavu na javni oglas za prijem pripravnika, kandidati su dužni dostaviti, mijenja se tekst i glasi;

U prvoj tački iza riječi „svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi, a u slučaju da srednja škola nije završena u Bosni i Hercegovini svjedočanstvo mora biti nostrifikovanao (dokaz o nostrifikaciji)“ dodaju se riječi „Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06.04.1992.godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju).

U drugoj tački iza riječi „dokaz da nema radno iskustvo nakon sticanja srednje stručne spreme šest mjeseci ili više (kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje“ dodaju se riječi„dokaz da nema radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme od jedne godine ili više (kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje).

U poglavlju IV iza riječi „Sa izabranim kandidatom zaključit se ugovor o radu na period od šest mjeseci“dodaju se riječi „za pripravnika sa srednjom stručnom spremom, odnosno na period od jedne godine za pripravnika sa visokom stručnom spremom.

U ostalom dijelu tekst javnog oglasa ostaje nepromijenjen.

Dostavljanje prijava.


Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave ispravke Javnog oglasa u dnevnim novinama „ Večernji list BiH “, direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu,


Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za prijem pripravnika sa srednjom i visokom stručnom spremom u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,
Ortiješ bb, 88000 Mostar.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e