Javni konkurs za imenovanje Uprave Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BIH

Na osnovu člana 16. stav (2) i (3), a u vezi člana 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH “, broj: 43/09), člana 18., 19., 20., i 21. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 63/10), a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 7/03 i 37/03), i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje Uprave Agencije (direktora i dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1- 02-34-2-3352/15, od 31. 07. 2015. godine, Vijeće Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH raspisuje:

Javni konkurs za imenovanje Uprave Agencije (direktora i dva zamjenika direktora Agencije) za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

1. Direktor Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, ....(1 izvršilac),
2. Zamjenik direktora – Rukovodilac Sektora za operacije, tehniku i servise Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, .................. (1 izvršilac), 
3. Zamjenik direktora – Rukovodilac Sektora za podršku Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH,............................................. ........ (1 izvršilac).

a) Opis upražnjene pozicije, uključujući i pojedinosti o ulozi potencijalnog kandidata:

1. Direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Agenciju i odgovara za zakonitost poslovanja Agencije. Direktor je posebno odgovoran za upravljanje resursima, programima, službama i osobljem Agencije; za predlaganje poslovne politike Agencije; za provođenje poslovne politike i planova poslovanja i razvoja; za provođenje odluka Vijeća Agencije; za donošenje općih akata Agencije; za pripremanje polugodišnjih i godišnjih izvještaja o poslovnim aktivnostima i njihovo podnošenje Vijeću Agencije; za provođenje svih drugih aktivnosti koje Vijeće Agencije smatra neophodnim i koje su potrebne za efikasno poslovanje Agencije, u skladu sa Zakonom o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon), Statutom Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Statut) i drugim aktima Agencije.

Osim nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom Agencije, direktor obavlja slijedeće poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hecegovine, broj: 01-03-02-1649/12 (u daljem tekstu: Pravilnik): predstavlja Agenciju u zemlji i inostranstvu; provodi zvaničnu koordinaciju s međunarodnim tijelima ICAO i EUROCONTROL u oblasti pružanja usluga u zračnom prometu; osigurava zakonitost i transparentnost u radu Agencije i osigurava provođenje interne kontrole; predlaže mjere za provođenje utvrđene poslovne politike; izvršavanje zakona i općih akata, kao i odluka i drugih akata tijela Agencije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine; nadzire i koordinira rad zamjenika direktora i predsjedava Stručnim kolegijem Agencije.

2. Zamjenik direktora – Rukovodilac Sektora za operacije, tehniku i servise : rukovodi radom organizacione jedinice Agencije. Odgovoran je za upravljanje resursima, provođenje programa organizacione jedinice kojom rukovodi i programa Agencije u dijelu nadležnosti organizacione jedinice; predlaganje i provođenje poslovne politike i planova poslovanja Agencije u dijelu nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi; provođenje odluka direktora i Vijeća Agencije; učestvovanje u pripremanju polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o poslovnim aktivnostima; provođenje svih drugih aktivnosti koje direktor i Vijeće Agencije smatraju neophodnim i potrebnim za efikasno poslovanje Agencije u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Agencije. Zamjenik direktora obavlja i druge poslove, na osnovu pisanog ovlaštenja direktora. Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru Agencije i Vijeću Agencije, a u slučaju iz člana 20. stav (3) Statuta, Vijeću ministara i Vijeću Agencije.

Osim nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom Agencije, ovaj zamjenik direktora obavlja slijedeće poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom: Rukovodi Sektorom za operacije, tehniku i servise (ANS), po ovlaštenju direktora Agencije predstavlja Agenciju u zemlji i inostranstvu; provodi zvaničnu koordinaciju sa međunarodnim institucijama ICAO i EUROCONTROL u okviru nadležnosti Sektora čijim radom rukovodi; učestvuje u predlaganju poslovne politike Agencije, kao i provođenju odluka i drugih akata Vijeća Agencije iz domena Sektora čijim radom rukovodi; predlaže mjere kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i drugih akata nadležnih tijela Agencije; obavlja i druge poslove po ovlaštenju direktora Agencije.

3. Zamjenik direktora – Rukovodilac Sektora za podršku rukovodi radom organizacione jedinice Agencije. Odgovoran je za upravljanje resursima, provođenje programa organizacione jedinice kojom rukovodi i programa Agencije u dijelu nadležnosti organizacione jedinice; predlaganje i provođenje poslovne politike i planova poslovanja Agencije u dijelu nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi; provođenje odluka direktora i Vijeća Agencije; učestvovanje u pripremanju polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o poslovnim aktivnostima; provođenje svih drugih aktivnosti koje direktor i Vijeće Agencije smatraju neophodnim i potrebnim za efikasno poslovanje Agencije u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Agencije. Zamjenik direktora obavlja i druge poslove, na osnovu pisanog ovlaštenja direktora. Zamjenik direktora za svoj rad odgovara direktoru Agencije i Vijeću Agencije, a u slučaju iz člana 20. stav (3) Statuta, Vijeću ministara i Vijeću Agencije.

Osim nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom Agencije, obavlja slijedeće poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom: Po ovlaštenju direktora Agencije predstavlja Agenciju u zemlji i inostranstvu; provodi zvaničnu koordinaciju sa međunarodnim institucijama ICAO i EUROCONTROL u okviru nadležnosti Sektora čijim radom rukovodi; učestvuje u provođenju poslovne politike Agencije, kao i provođenju odluka i drugih akata Vijeća Agencije iz domena Sektora čijim radom rukovodi; predlaže mjere radi utvrđivanja poslovne politike i mjere za uređivanje određenih pitanja kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i drugih akata nadležnih tijela Agencije; nadzire i koordinira rad Sektora čijim radom rukovodi; obavlja i druge poslove po ovlaštenju direktora Agencije.


b) Na upražnjene pozicije može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće opće i posebne uslove:

Opći uslovi

1) da je starija od 18 godina;
2) da nije otpuštena iz državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa;
3) da se na nju ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
4) da ima najmanje VII stepen stručne spreme tehničkog ili društvenog smjera;
5) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu.

 

Posebni uslovi

1) da ima iskustvo u vođenju projekata i poslovnih procesa iz oblasti civilnog zrakoplovstva;
2) ima znanje engleskog jezika;
3) protiv iste nije pokrenut niti se vodi krivični postupak za krivična dijela korupcije i krivična dijela protiv službene i odgovorne dužnosti, a koja se odnose na organizovani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine;


c) Spisak potrebnih dokumenata koje osoba treba da dostavi:

- biografija;
- izvadak iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
- ovjerena kopija fakultetske diplome (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon
06. 04. 1992. godine),
- dokaz o traženom radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje);
- dokaz o iskustvu u vođenju projekata i poslovnih procesa iz oblasti civilnog
zrakoplovstva;
- dokaz o znanju engleskog jezika;
- dokaz da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne stariji od tri mjeseca);
- izjavu da nije otpušten iz državne službe u institucijama BiH, odnosno entiteta, kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (ovjerena od strane nadležnog organa);
- dokaz da protiv njega nije pokrenut niti se vodi krivični postupak za krivična djela
korupcije i krivična djela protiv službene i odgovorne dužnosti a koje se odnose na
organizovani kriminal, što se dokazuje uvjerenjem Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine. 
- izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (ovjerena od strane nadležnog
organa).

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Napomena: Dokumenti se prilažu uz prijavni obrazac koji se može preuzeti u sjedištu Agencije ili na web stranici:www.bhansa.gov.ba.

d) Ostale napomene

Svi kandidati sa liste sa užim izborom bit će pozvani na intervju od strane Komisije za izbor.
Prije datuma održavanja intervjua svaki kandidat sa liste sa užim izborom pozvat će se da Komisiji za izbor dostavi podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Obrasci propisani Zakonom će se popuniti neposredno prije intervjua.
Niti jedan kandidat neće biti stavljen na listu užeg izbora ukoliko nije povoljno ocijenjen prema kriterijima za imenovanje. Sve informacije u toku postupka kandiranja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06; 76/11 i 89/11).
Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor, smatraće se da su uspješno prošli u otvorenu konkurenciju.
Zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima BiH.
Prigovor se podnosi Vijeću ministara BiH i Ombdusmanu za ljudska prava BiH.


e) Podnošenje prijava

Javni konkurs se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“, „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH “ i dnevnim novinama: „Dnevni avaz“, ,,Glas Srpske“, „Večernji list“ i „Oslobođenje“.

Javni konkurs ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“. Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučenom poštom, na adresu:


Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi 
Bosne i Hercegovine
Ortiješ bb
88.000 Mostar

„Javni konkurs za imenovanje Uprave ( direktora i dva zamjenika direktora )Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine“

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e