08.jpg
JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA (1)

Broj: 1-02-04-3-1-34-3979-1/14
Mostar, 08.10.2014.godine

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 50. stav 1. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 5. i člana 37. Pravilnika o radu u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-50-2682-2/13 od 30.07.2013.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke Uprave Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i prijem pripravnika, i objavljivanju javnog oglasa za popunu radnih mjesta zaposlenika i pripravnika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-02-04-3-1-34-3979/14, od 07.10.2014.godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS
ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Radna mjesta na lokacijama Mostar, Sarajevo, Banja Luka i Tuzla:

01-Administrativni referent-Jedinica prilazne i aerodromske kontrole letenja; 
02-Zaštitar/vođa smjene;
03-Recepcionar; 
04-Stručni saradnik za administrativnu mrežu;
05-Tehničar za AFTN/AMHS;
06-Tehničar za komunikacione sisteme;
07-Vozač-kurir;
08-Stručni saradnik za finansijsko-knjigovodstvene poslove; 
09-Stručni savjetnik za međunarodne pravne poslove;
10-Stručni saradnik za sport i fizičku aktivnost osoblja;
11-Stručni saradnik za ATC simulator;
12-Voditelj voznog parka;
13- Stručni saradnik za sigurnost zračne plovidbe;
14¬-Stručni savjetnik za projektiranje instrumentalnih i vizuelnih procedura za letenje;
15- Operater preduzletnog informiranja;
16-Referent za nadzor AFTN/AMHS sistema i EAD/CFMU/PENS mreže; 
17-Recepcionar; 
18- Stručni saradnik za odnose s javnošću i web;
19-Administrativni referent;
20-Stručni saradnik - Prevoditelj;
21-Glavni blagajnik;
22-Higijeničar;
23-Referent za IT podršku; 
24-Stručni saradnik za informacione tehnologije;
25-Viši stručni suradnik za međunarodno pravne poslove; 
26-Stručni saradnik za procjenu rizika (Risk assessment);
27-Zaštitar;

 

I. Opšti uslovi: 
Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) :
• navršenih 18 godina života;
• državljanstvo Bosne i Hercegovine;
• da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina i da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
• da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
• da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

II. Uz prijavu na javni oglas za popunu radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:
o uvjerenje o državljanstvu ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci);
o rodni list ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);
o Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
o Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu;
o Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06.04.1992.godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);
o Original ili ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu u skladu sa posebnim uslovima koji su navedeni za svako radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;
o Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja stranih jezika, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja, kao i druga isprava fakulteta ovjerena kopija upisnice – indexa, koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika npr. profesora jezika, jezičkog prevodioca, asistenta prevodioca, i sl., diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u BiH ili u inostranstvu po osnovu koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku );
o Popunjen i potpisan obrazac prijave koji se može preuzeti u sjedištu Agencije, ili na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.;
o Kratku biografiju;
o Original ili ovjerena kopija certifikata o obavljanju poslova fizičke zaštite za radno mjesto za koje je posebnim uslovima propisano posjedovanje certifikata o obavljanju poslova fizičke zaštite;
o Original ili ovjerenu kopiju potvrde o obučenosti za radna mjesta za koje je posebnim uslovima propisano posjedovanje potvrde o obučenosti.

 

Napomena:
• Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istom neće se uzimati u razmatranje.
• Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
• Izabrani kandidati su dužni prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

 

III. Postupak izbora:
Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i posebnih uslova, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.


IV. Dostavljanje prijava
Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „ Večernji list BiH“, direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu,

 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,
Ortiješ bb, 88000 Mostar.


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Pripravnik.

01- Pripravnik srednje stručne spreme (SSS) IV stepen – društvenog smjera na period trajanja pripravničkog staža od 6 (šest) mjeseci.

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru srednje stručne spreme i sticanja potrebnog radnog iskustva.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

I. Uslovi za prijem:

Pored opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da je stariji od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je zdravstveno sposoban, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje, da se ne vodi krivični postupak i da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:
o Završena srednja škola društvenog smjera;
o Da nema radno iskustvo šest mjeseci ili više u struci;
o Poznavanje engleskog jezika.

II. Uz prijavu na javni oglas za prijem pripravnika, kandidati su dužni dostaviti:

o svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi, a u slučaju da srednja škola nije 
završena u Bosni i Hercegovini svjedočanstvo mora biti nostrifikovanao (dokaz o nostrifikaciji);
o dokaz da nema radno iskustvo nakon sticanja srednje stručne spreme šest 
mjeseci ili više (kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za 
zapošljavanje;
o uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od 3 mjeseca (uvjerenje izdaje nadležni sud); 
o Popunjen i potpisan obrazac prijave koji se može preuzeti u sjedištu Agencije, ili na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.;
o Kratku biografiju
o Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju)
o uvjerenje o državljanstvu ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci);
o rodni list ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);
o Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
Napomena:
• Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
• Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
• Izabrani kandidat će dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije početka obavljanja pripravničkog staža.

III. Postupak izbora:

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor pripravnika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i posebnih uslova, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.

IV. Sa izabranim kandidatom zaključiće se ugovor o radu na period od šest mjeseci.

V. Dostavljanje prijava.
Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „ Večernji list BiH “, direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu,

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za prijem pripravnika sa srednjom stručnom spremom u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,
Ortiješ bb, 88000 Mostar.


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e