Image0031.jpg
JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-12-34-2-3830-1/17

Mostar, 06.11.2017. godine

 

Na osnovu člana  8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Pravilnika o radu broj: 1-12-02-2-5712-1/16 od 21.03.2017. godine, a sukladno odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: : 1-12-34-2-3830/17od 06.11.2017. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO  I ODREĐENO VRIJEME

U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na lokacijama: Mostar, Sarajevo, Tuzla, Banja Luka

 

I - Na neodređeno vrijeme:

 1. Stručni saradnik za sigurnost zračne plovidbe
 2. Samostalni referent za kapitalnu imovinu i sitni inventar
 3. Šef Odsjeka za financijske i investicijske poslove
 4. Tehničar za radionavigacione i meteorološke sisteme
 5. Stručni saradnik za praćenje i mjerenje performansi poslovanja
 6. Vozač-kurir
 7. Operater preduzletnog informiranja
 8. Samostalni referent za planiranje i organizaciju obuke
 9. Posmatrač

10. Stručni suradnik za plan, analizu i statistiku

11. Oblasni prognostičar

12. Sistem inžinjer - stručni savjetnik za operativnu mrežu

13. Sistem inženjer - stručni savjetnik za energetske, strojarske i građevinske objekte

14. Zaštitar

15. Sistem inženjer - stručni saradnik za komunikacione sisteme

16. Vozač-kurir

 

 

II - Na određeno vrijeme:

17. Savjetnik za politiku poslovanja - za period do 2 (dvije) godine

18. Operater preduzletnog informiranja - do povratka odsutnog zaposlenika, a najduže 2 (dvije) godine

19. Posmatrač - do povratka odsutnog zaposlenika, a najduže 2 (dvije) godine

 

 

III - Opis poslova, posebni uslovi i broj izvršilaca

 

1. Stručni saradnik za sigurnost zračne plovidbe

 

Opis poslova:

Učestvuje u procesu uspostave sistema upravljanja sigurnošću (SMS) u Agenciji i poboljšanju SMS-a;

Učestvuje u definiranju procesa i postupaka u Agenciji, kao i kontroli njihove provedbe; Učestvuje u primjeni odgovarajućih zakonskih i podzakonskih propisa vezanih za sistem upravljanja sigurnošću, zahtjeve ESARR-a, kao i drugih međunarodnih standarda iz područja sigurnosti; Učestvuje u radu stručnih tijela EUROCONTROL-a, ICAO-a i drugih međunarodnih subjekata; Učestvuje u osposobljavanju radnika Agencije iz područja sistema upravljanja sigurnosti zračnog prometa (Safety Management System), u skladu sa svojom stručnošću; Izvršava poslove Safety Specialista (“specijalist za sigurnost”); Učestvuje u aktivnostima stručnih tijela za istraživanje događaja, sigurnosne procjene sistema i interne preglede stanja sigurnosti; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

2. Samostani referent za kapitalnu imovinu i sitni inventar, jedan izvršilac

 

Opis poslova:

Vodi evidenciju stalnih sredstava, sitnog inventara, rezervnih dijelova i auto guma; Obavlja mjesečno usklađivanje analitike sa skladištima; Obavlja pripremu za popis stalnih sredstava i sitnog inventara; Priprema i obrađuje popisne liste; Priprema prijedloge rješenja u slučaju otpisa viška ili manjka stalnih sredstava i sitnog inventara; Obavlja usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stanjem po popisu; Provodi knjiženje kapitalne imovine i sitnog inventara i izrađuje rekapitulaciju kapitalne imovine po kontima; Izvršava poslove vezano za rashodovanje, prodaju, manjak i višak osnovnih sredstava i sitnog inventara; Vrši sravnjenje stanja o inventuri osnovnih sredstava; Izvršava poslove vezano za realizaciju svih odluka popisnih komisija koje se odnose na osnovna sredstva i sitni inventar, obračun amortizacije osnovnih sredstava i otpis sitnog inventara; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

VŠS, ekonomskog smjera; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

 

3. Šef Odsjeka za financijske i investicijske poslove

 

Opis poslova:

Organizira, upravlja i odgovara za rad Odsjeka i izvršavanje finansijskih poslova u organizacionim jedinicama; Preduzima potrebne radnje i mjere za finansijsku stabilnost i likvidnost; Primjenjuje zakone i propise iz područja finansija; Izrađuje potrebne interne instrukcije i akte koji propisuju procedure rada u skladu sa važećim zakonima primijenjenim na institucije BiH u oblasti poslovanja i finansija; Izrađuje prijedloge za materijale koji propisuju sistem interne finansijske kontrole; Predlaže programe za stručno obučavanje osoblja; Prati, primjenjuje i učestvuje u izradi propisa lCAO-a i EUROCONTROL- a u vezi s naplatom prihoda; Izrađuje izvještaje o finansijskom poslovanju; Izrađuje prijedlog baze ukupnih troškova za izračun obračunske jedinice za naplatu prihoda; Nadzire vođenje materijalnih i finansijskih evidencija i blagajne Agencije; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

VSS, ekonomski fakultet; Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

4. Tehničar za radionavigacione i meteorološke sisteme

 

Opis poslova:

Izvršava nadzor, upravljanje i održavanje radionavigacionih i meteoroloških sistema u skladu sa normama propisanim u zrakoplovno-tehničkim postupcima i uputama; Koordinira poslove reventivnog i korektivnog održavanja radionavigacionih i meteoroloških sistema s direktno nadređenim; Vodi evidencije o radu uređaja, verifikacijama, obavljenim pregledima, popravcima i utrošenom materijalu; Učestvuje u instalacijama, ispitivanjima i puštanju u rad radionavigacionih i meteoroloških sistema; Učestvuje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata; Učestvuje u ažuriranju i izradi dokumentacije za radionavigacione i meteorološke sisteme, uređaje i instalacije; Ostvaruje neposrednu saradnju s održavateljima ostale opreme i uređaja; Izvršava i druge poslove i zadaće u skladu sa operativnim uputama za rad; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

SSS, tehničkog smjera; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 2

 

5. Stručni saradnik za praćenje i mjerenje performansi poslovanja

 

Opis poslova:

Izrađuje statističke izvještaje i prognoze kretanja zračnog prometa po ključnim indikatorima; Prati i izvještava o promjenama i trendovima u sljedećim oblastima: potražnja za uslugama u zračnoj plovidbi, struktura i distribucija pojedinih kategorija letova, ključni indikatori sigurnosti letenja (safety), stanje kvaliteta i pravovremenosti vršenja usluga zračnog prometa, ATFM kašnjenja uzrokovana ograničenjima u uslugama u zračnoj plovidbi i kapacitetima aerodroma, osnovni indikatori efikasnosti letenja (flight-efficiency), optimizirana upotreba zračnog prostora od strane civilnog i vojnog sektora, troškovna efikasnost pružanja usluga u zračnoj plovidbi (ATM cost-efficiency); Izrađuje i dostavlja tijelima EUROCONTROL-a zaduženim za mjerenje poslovanja odgovarajuće podatke i izvještaje koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu, po potrebi i nalogu pretpostavljenih učestvuje u njihovom radu. Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

VSS, ekonomski fakultet; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Znanje engleskog jezika

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

 

6. Vozač-kurir

 

Opis poslova:

Izvršava preventivno održavanje motornih vozila; Izvršava dnevni pregled vozila i potpisuje tehničku ispravnost vozila; Izvršava poslove službenog prijevoza motornim vozilom materijala i dokumentacije; Izvršava poslove prijevoza i dostave manjih tereta, opreme, sitnog inventara, uredskog i potrošnog materijala; Izvršava poslove distribucije pošte i ostale dokumentacije i ažurira pomoćne evidencije pošte; Izvršava distribuciju materijala i štampe; Sarađuje s Odsjekom za pisarnicu i arhivu u pogledu koordinacije svoga rada na prijemu i otpremi pošte; Po potrebi izvršava poslove kao vozač - pratitelj; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

SSS/VKV, prometna škola ili druga srednja škola; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

7. Operater preduzletnog informiranja

 

Opis poslova:

Vrši preduzletno informiranje posada zrakoplova; Prima, obrađuje i dostavlja zahtjeve za izdavanje NOTAM poruka; Vrši prijem, obradu i distribuciju planova leta, kao i drugih poruka u vezi sa planom leta te poruka koje se odnose na sigurnost zračne plovidbe (flight safety), kao i najave leta, odobrenja i druge poruke koje se odnose na let zrakoplova; Prikuplja, obrađuje i dostavlja zainteresiranima informacije od značaja za sigurno, redovno i nesmetano odvijanje zračnog prometa; Odgovara za ažuriranje Zbornika zrakoplovnih informacija (AIP), informativnih materijala i drugih dokumenata na raspolaganju Uredu; Obavještava Međunarodni NOTAM ured o svim odstupanjima od objavljenih poruka; Pruža potrebnu stručnu pomoć prilikom samostalnog preduzletnog informiranja koje izvršava pilot zrakoplova (self briefing); Ostvaruje neposrednu saradnju sa ostalim učesnicima u kontroli letenja; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

SSS tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

8. Samostalni referent za planiranje i organizaciju obuke, jedan izvršilac

 

Opis poslova:

Učestvuje u realizaciji planova obuke i specijalističkih obrazovanja; Vrši pripremu podataka i dokumenata koji se potrebni za organiziranje obuke i usavršavanja zaposlenika Agencije; Organizira putovanja do i od odredišta u kojem se vrši obuka i stručno osposobljavanje; Ostvaruje kontakte s centrima za obuku i stručno osposobljavanje unutar BiH i u inostranstvu; Popunjava registracijske obrasce za prijavu zaposlenika za obuku i stručno osposobljavanje; Organizira i prati realizaciju rekreacije za osoblje Agencije; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

VŠS,tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 1 godina radnog iskustvau struci; Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

9. Posmatrač

 

Opis poslova:

Vrši redovna, vanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i posmatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena na aerodromu; Izrađuje meteorološke izvještaje i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacionih sistema ili ih neprekidno stavlja na raspolaganje korisnicima; Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvještaja tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET; Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju; Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog

 

Posebni uslovi:

SSS tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Znanje engleskog jezika

 

Broj izvršilaca: 3

 

 

10. Stručni suradnik za plan, analizu i statistiku

 

Opis poslova:

Primjenjuje kontni plan i jedinstvene budžetske klasifikacije;  Učestvuje u izradi finansijskih planova Agencije;  Učestvuje u izradi budžeta, izrađuje materijale za mjesečne, tromjesečne i godišnje finansijske izvještaje; Izvršava računsku i zakonsku kontrolu;  Čuva i distribuira finansijsku dokumentaciju;  Priprema prijedloge ograničenja plaćanja u skladu sa raspoloživim sredstvima; Izvršava analizu, planiranje i izvještavanje o finansijskim tokovima Agencije;  Prati izvršavanje finansijskih planova; Unosi podatke u informacioni sistem Agencije koji se odnose na finansijsko poslovanje;  Održava finansijsku bazu podataka; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

VSS, ekonomski fakultet; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

11. Oblasni prognostičar

 

Opis poslova:

Vrši operativno meteorološko osiguranje zračne plovidbe u FIR Sarajevo; Neprekidno prati stanje i razvoj meteoroloških uvjeta koji mogu utjecati na sigurno odvijanje civilne zračne plovidbe, vrši analizu meteoroloških parametara i pojava i izrađuje sve vrste prognoze vremena i upozorenja o opasnim meteorološkim pojavama u čitavoj oblasti odgovornosti (FIR Sarajevo); Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih informacija tipa SIGMET, AIRMET, GAMET, SIGWX, TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, prognoza za slijetanje i polijetanje, a po potrebi i drugih; Priprema i izrađuje meteorološku dokumentaciju za let i vrši meteorološku pripremu posade zrakoplova i drugih zrakoplovnih korisnika; Izrađuje specijalne prognoze za čitavu oblast i dostavlja ih korisnicima; Vrši operativnu koordinaciju rada između MET, obje ACC jedinice i TWR/APP jedinice kontrole letenja, te službe traganja i spašavanja i službi obavještavanje u situacijama upozoravanja i alarmiranja na opasne meteorološke pojave, uključujući aktivnosti pri akcijama traganja i spašavanja; Vrši operativni nadzor nad izdatim prognozama i upozorenjima za oblast, rute ili terminale i po potrebi njihovo usklađivanje sa promjenama; Vrši obuku pripravnika; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

VSS, prirodoslovno-matematički fakultet, smjer meteorologija ili fizika; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti;  Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

 

12. Sistem inžinjer - stručni savjetnik za operativnu mrežu

 

Opis poslova:

Izrađuje tehničke specifikacije za mrežne sisteme; Učestvuje u projektima i investicijama do puštanja sistema u operativni rad; Izrađuje dokumentaciju za održavanje mrežnih i IT sistema i uređaja; Učestvuje u izradi programa i ispitne dokumentacije za stjecanje dozvola za rad i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja; Izrađuje normative rezervnog materijala, alata, instrumenata i pribora za mrežne i IT sisteme i uređaje; Izrađuje upute i normative nadzora, upravljanja i održavanja; Organizira i učestvuje u instalacijama, nadzoru radova, ispitivanju i puštanju u rad mrežnih i IT sistema; Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure i protokole i osigurava primjenu sistema kvaliteta (QA) tokom održavanja BIHAN-a i IT mreže; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog

 

Posebni uslovi:

VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika; Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

 

13. Sistem inženjer - stručni savjetnik za energetske, strojarske i građevinske objekte  

     

Opis poslova:

Planira, prati i analizira realizaciju tehničkih, organizacionih i drugih mjera u cilju povećanja pouzdanosti i raspoloživosti EE i mašinskih instalacija i građevinskih objekata; Organizira i koordinira pružanje pomoći kod održavanja, postavljanja i modificiranja EE i mašinskih instalacija i građevinskih objekata; Učestvuje u poslovima planiranja i organiziranja vođenja evidencija, radnih naloga, alata, instrumenata i rezervnog materijala; Učestvuje u poslovima procjenjivanja i postavljanja tehničkih zahtjeva za zamjenu zastarjelih i za održavanje skupih EE i mašinskih instalacija i građevinskih objekata; Učestvuje u poslovima planiranja i organiziranja nabavke rezervnih dijelova i materijala; Učestvuje u poslovima organiziranja određivanja skladišnih minimuma za rezervne dijelove i materijal; Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure, protokole i osigurava provedbu procedura sistema kvaliteta (QA) za EE i mašinske instalacije i građevinskih objekata; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

VSS, tehnički fakultet, smjer građevina, mašinstvo, energetika ili arhitektura; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

 

 

 

 

14. Zaštitar

 

Opis poslova:

Nadzire prostor ispred objekata Agencije i parking površine; Izvršava sigurnosnu kontrolu objekata; Odgovara za nadzor prilaza objektima Agencije; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

SSS, društvenog ili tehničkog smjera; Certifikat o obavljanju poslova fizičke zaštite.

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

15. Sistem inženjer - stručni saradnik za komunikacione sisteme

 

Opis poslova:

Servisira i modificira komunikacione sisteme; Izrađuje dokumentaciju za održavanje komunikacionih sistema; Prati i proučava problematiku komunikacionih sistema, kao i opće trendove iz ovih oblasti; Učestvuje u poslovima procjenjivanja i postavljanja tehničkih zahtjeva za nabavku novih i zamjenu zastarjelih komunikacionih sistema kojima je opremljen Centar; Predlaže i realizira racionalizacije u održavanju komunikacionih sistema; Učestvuje u poslovima planiranja nabavke rezervnih dijelova;  Učestvuje u poslovima planiranja kalibraže komunikacionih sistema; Učestvuje u poslovima određivanja skladišnih minimuma za rezervne dijelove i materijal; Sarađuje u izradi programa modernizacije i razvoja komunikacionih sistema; Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure, protokole i osigurava provedbu procedura sistema kvaliteta (QA) tokom održavanja radionavigacionih i meteoroloških sistema; Prati i analizira stanje sistema veza i predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje i razvoj; Vodi evidenciju o zakupljenim kanalima veze te prati njihov kvalitet i pouzdanost; Izvještava šefa Odsjeka za zrakoplovnu tehniku o stanju komunikacionih sistema, stanju rezervnih dijelova, postupcima redovnog i interventnog održavanja na dnevnoj i mjesečnoj bazi, u skladu sa važećim Pravilnikom o postupcima i izvještavanju; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika; Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

16. Vozač-kurir

 

Opis poslova:

Izvršava preventivno održavanje motornih vozila; Izvršava dnevni pregled vozila i potpisuje tehničku ispravnost vozila; Izvršava poslove službenog prijevoza motornim vozilom materijala i dokumentacije; Izvršava poslove prijevoza i dostave manjih tereta, opreme, sitnog inventara, uredskog i potrošnog materijala; Izvršava poslove distribucije pošte i ostale dokumentacije i ažurira pomoćne evidencije pošte; Izvršava distribuciju materijala i štampe; Po potrebi izvršava poslove kao vozač - pratitelj; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

SSS/VKV, prometna škola ili druga srednja škola; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

Broj izvršilaca: 1

17. Savjetnik za politiku poslovanja

 

Opis poslova:

Analizira i priprema materijale za zamjenika direktora Agencije; Pomaže zamjeniku direktora Agencije u koordinaciji s ostalim članovima Uprave Agencije; Prati propise od interesa za Agenciju i predlaže odgovarajuće mjere; Analizira i prati razvojnu politiku Agencije i savjetuje zamjenika direktora u pogledu donošenja odgovarajućih mjera; Provodi stručnu koordinaciju sa tijelima ICAO-a i EUROCONTROL-a; Po potrebi učestvuje u radu Stručnog kolegija Agencije; Prati realizaciju zaključaka Stručnog kolegija; Obavlja i druge poslove po nalogu zamjenika direktora.

 

Posebni uslovi:

VSS, fakultet tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 3 godine radnog iskustva; Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

18. Operater preduzletnog informiranja

 

Opis poslova:

Vrši preduzletno informiranje posada zrakoplova; Prima, obrađuje i dostavlja zahtjeve za izdavanje NOTAM poruka; Vrši prijem, obradu i distribuciju planova leta, kao i drugih poruka u vezi sa planom leta te poruka koje se odnose na sigurnost zračne plovidbe (flight safety), kao i najave leta, odobrenja i druge poruke koje se odnose na let zrakoplova; Prikuplja, obrađuje i dostavlja zainteresiranima informacije od značaja za sigurno, redovno i nesmetano odvijanje zračnog prometa; Odgovara za ažuriranje Zbornika zrakoplovnih informacija (AIP), informativnih materijala i drugih dokumenata na raspolaganju Uredu; Obavještava Međunarodni NOTAM ured o svim odstupanjima od objavljenih poruka; Pruža potrebnu stručnu pomoć prilikom samostalnog preduzletnog informiranja koje izvršava pilot zrakoplova (self briefing); Ostvaruje neposrednu saradnju sa ostalim učesnicima u kontroli letenja; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

SSS tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: 1

 

 

19. Posmatrač

 

Opis poslova:

Vrši redovna, vanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i posmatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena na aerodromu; Izrađuje meteorološke izvještaje i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacionih sistema ili ih neprekidno stavlja na raspolaganje korisnicima; Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvještaja tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET; Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju; Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme; Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

SSS tehničkog ili društvenog smjera; Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci; Posjedovanje potvrde o obučenosti; Znanje engleskog jezika

Broj izvršilaca: 1

IV  Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

 

U skladu sa članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

a) da ima navršenih 18 godina života;

b) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

c) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;

d) da nije obuhvaćen odredbom članka IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

e) da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 

V Prijava na javni oglas i dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova

Prijava na javni oglas mora sadržavati jasno navedeno radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje, kao i ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu.

Uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan dostacviti:

a) dokaze o ispunjavanju opštih uslova:

- Rodni list (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala  ne starijeg od šest mjeseci);

- Izjava ovjerena od  nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama članka IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 

b) dokaze o ispunjavanju posebnih uslova definisanih za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje:

- Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06.04.1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);

- Dokaz o radnom iskustvu u struci u skladu sa posebnim uslovima radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje;

- Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju);

- Dokaz o radnom iskustvu u civilnom vazduhoplovstvu za radna mjesta pod 1, 12, 15 i 17;

- Certifikat o obavljanju poslova fizičke zaštite za radno mjesto pod 14, izdat od nadležnog organa u BiH

 

 c) Kratku biografiju

Napomene:

Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.

 • Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
 • Izabrani kandidati su dužni prije  potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da lice u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.
 • Sa izabranim kandidatima Agencija će prilikom zaključivanja ugovora o radu ugovoriti obavezu sticanja „potvrde o obučenosti“ u roku ne dužem od jedne godine, u suprotnom, Agencija može otkazati zaposleniku ugovor o radu.
 • Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože neće se vraćati kandidatima.

 

 

VI Postupak izbora:

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uvjeta provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.

U toku postupka po javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismeno ili putem mail-a o eventualnim odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

VII Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       direktor

________________

Davorin Primorac

 

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e