Image0031.jpg
JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-02-12-34-2-3430-1/16

Mostar, 21.07.2016.godine

 

Na osnovu člana  8. stav 2.  Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 7. i 8.  Pravilnika o radu u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-12-02-2-4224/15 od 21.10.2015. godine i broj: 1-12-02-2-4224-1/15 od 26.10.2015.godine, sukladno odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema Zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine,broj: 1-02-12-34-2-3430/16,od 20.07.2016.  godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Radna mjesta na lokacijma Mostar, Sarajevo, Banja Luka i Tuzla:

01-Stručni suradnik za strateško planiranje,

02-Stručni suradnik za informatičku zaštitu (Cyber threat),

03-Administrativni referent,

04-Šef Odsjeka za planiranje zračnog prometa i organizaciju i uporabu zračnog prostora (ASM/Civ-Mil),

05-Stručni suradnik za zrakoplovne informacije,

06-NOTAM operator,

07-Administrativni referent,

08-Stručni suradnik za plan, analizu i statistiku,

09-Stručni suradnik za finansijsko planiranje,

10-Referent za obračun i fakturiranje,

11-Viši stručni suradnik za računovodstvo,

12-Glavni skladištar,

13-Kafe kuharica,

14-Zaštitar,

15-Operator obrade podataka o letu (FD),

16-Sistem inženjer - Stručni suradnik za govorne komunikacije,

17-Sistem inženjer - Stručni savjetnik za radar,

18-Tehničar za radar,

19-Tehničar za nadzor,

20-Tehničar za mreže i IT podršku,

21-Administrativni referent,

22-Stručni suradnik za radne odnose i personalnu evidenciju,

23-Stručni suradnik – Prevodilac,

24-Referent za obračun i fakturisanje,

25-Kotlovničar,

26-Recepcionar,

27-Higijeničar,

28-Sistem inženjer - Stručni savjetnik za ATM procesne sustave (MET, AFTN/AMHS),

29-Sistem inžinjer - Stručni savjetnik za operativnu mrežu,

30-Stručni suradnik za administrativnu mrežu,

31-Referent za administrativnu mrežu,

32- Vozač – kurir,

33-Domar,

34-Administrativni referent,

35-Operater preduzletnog informisanja,

36-Tehničar za radio navigacijske i meteorološke sustave,

37-Tehničar za komunikacijske sustave,

38-Promatrač,

39-Stručni suradnik za zrakoplovno pravo,

40–Stručni saradnik za sport i fizičku aktvnost osoblja, 

41-Stručni savjetnik za internu kontrolu,

42–Glavni blagajnik,

43-Stručni suradnik za plan, analizu i statistiku,

 

 

 

01- Stručni suradnik za strateško planiranje.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava istraživanje i utvrđuje razvojnu politiku Agencije;

-           Izrađuje strategijski plan razvoja Agencije (5-10 god.) u skladu sa prihvaćenim međunarodnim obavezama;

-           Priprema izvještaje o programima obučavanja osoblja u okviru sistema pružanja usluga u zračnom prometu;

-           Učestvuje u radu stručnih tijela za pripremu i provedbu projekata razvoja i modernizacije sistema u zračnom prometu;

-           Priprema izvještaje o provedbi projekata razvoja i modernizacije sistema u zračnom prometu;

-           Učestvuje u radu stručnih tijela zaduženih za regionalne projekte razvoja sistema zračnog prometa;

-           Sarađuje s nadležnim tijelima državne uprave, drugim pravnim licima te civilnim i vojnim korisnicima;

-           Prati nove tehnologije, proučava i predlaže mjere za poboljšanje djelovanja Agencije;

-           Sarađuje i izvršava međusobno izvještavanje sa svim sektorima Agencije;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik za strateško planiranje.

 

02- Stručni suradnik za informatičku zaštitu (Cyber threat).

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Provodi odredbe Državnog programa sigurnosti u dijelu sigurnosti ATM-a;

-           Provodi odredbe međunarodne regulative u sistemu zaštite podataka;

-           Osigurava mjere zaštite podataka sistema zračnog prometa;

-           Osigurava procese provedbe zaštite kritičnih podataka za sigurno odvijanje zračnog prometa;

-           Vrši analizu mjera zaštite podataka od neovlaštenog pristupa;

-           Osigurava razdvojenost sistema podataka krucijalnih za sigurnost zračne plovidbe (ANS) od javnog internet sistema;

-           Vrši stalni nadzor nad konekcijom i pristupom informacionom sistemu;

-           Osigurava zaštitu podataka sa svih zemaljskih radionavigacionih uređaja (CNS);

-           Razvija i vrši analizu zrakoplovnog informacionog sistema te vrši izmjene u kritičnim dijelovima sistema;

-           Osigurava zaštitu i pristup hardveru i softveru u dijelovima krucijalnog informacionog sistema;

-           Izvještava neposredno nadređenog o eventualnim incidentima i napadima na informacioni sistem;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, tehnički ili društveni fakultet, smjer informacione tehnologije;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Znanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik za informatičku zaštitu (Cyber threat).

 

03- Administrativni referent.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava administrativne poslove za zamjenika direktora i Sektor za operacije, tehniku i servise;

-           Prikuplja i obrađuje dnevne izvještaje;

-           Vodi evidenciju o prisutnosti na radu zaposlenika Sektora za operacije, tehniku i servise i priprema plan godišnjih odmora;

-           Izvršava daktilografske poslove za potrebe zamjenika direktora i Sektor za operacije, tehniku i servise;

-           Izvršava pomoćne poslove koji su u vezi s radom zamjenika direktora i Sektor za operacije, tehniku i servise;

-           Vodi, prima, odlaže, izvršava obradu i distribuciju dokumenata koji su u procesu rada usmjereni na zamjenika direktora i Sektor za operacije, tehniku i servise;

-           Izvršava poslove obrade kompletne dokumentacije u okviru potreba Ureda zamjenika direktora i Sektora za operacije, tehniku i servise;

-           Vrši prijem i otpremu pošte, evidentiranje, čuvanje i ažuriranje dokumentacije i akata;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu zamjenika direktora..

 

Posebni uslovi:

-           SSS, društvenog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Administrativni referent.

 

 

04- Šef Odsjeka za planiranje zračnog prometa i organizaciju i uporabu zračnog prostora (ASM/Civ-Mil).

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Organizira, upravlja i odgovara za rad Odsjeka;

-           Provodi planiranje upotrebe zračnog prostora u saradnji sa Direkcijom za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) i vojnim zrakoplovnim vlastima;

-           Odgovara za kvalitet i pravovremenost izvršenja poslova u Odsjeku;

-           Predlaže stručno osposobljavanje zaposlenika u Odsjeku;

-           Učestvuje u pripremi planova i programa razvoja Agencije;

-           Utvrđuje i objedinjava planove rada Odsjeka te prati njihovo ostvarenje;

-           Na osnovu prognoza prometa (STF i MTF) te raspoloživih resursa/kapaciteta, priprema srednjoročni i kratkoročni plan kapaciteta;

-           Priprema i objedinjava potrebne analize iz djelokruga rada Odsjeka;

-           Koordinira raspodjelu zračnog prostora;

-           Priprema prijedloge pravilnika, instrukcija i drugih akata iz oblasti VFR letenja i korištenja zračnog prostora;

-           Učestvuje u radu odgovarajućih državnih i međunarodnih stručnih tijela koja se odnose na djelokrug rada Odsjeka;

-           Sarađuje s drugim organizacionim jedinicama Agencije u dijelu koji se odnosi na ASM i civilno-vojnu koordinaciju;

-           Prati, analizira i predlaže mjere za poboljšanje organizacije protoka zračnog prometa i odgovara za njihovu provedbu;

-           Analizira trenutne i buduće tokove prometa na osnovu simulacije zračnog prostora;

-           Sarađuje i koordinira s drugim korisnicima zračnog prostora i operaterima aerodroma po osnovu uspostave ATFM mjera;

-           Predlaže i učestvuje u procesu objavljivanja zrakoplovnih informacija;

-           Prati i predlaže usklađivanje RAD dokumenta u cilju povećanja kapaciteta;

-           Izdaje upute i naloge u skladu sa utvrđenom nadležnošću iz djelokruga rada Odsjeka;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;

-           Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu, ili

-           VŠS/SSS sa odgovarajućom radnom osposobljenošću (5 godina radnog iskustva kao kontrolor letenja);

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: šef Odsjeka za planiranje zračnog prometa i organizaciju i uporabu zračnog prostora (ASM/Civ-Mil).

 

 

05- Stručni suradnik za zrakoplovne informacije.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Kompletira, umnožava i distribuira zrakoplovne publikacije;

-           Ažurira liste praćenja primljenih i distribuiranih publikacija;

-           Prikuplja, analizira, podnosi na odobrenje te prosljeđuje zahtjeve za nabavku publikacija za podružnice službi za nabavku;

-           Popunjava i arhivira obrazac za praćenje procesa i zahtjeva za objavu informacija i odobrene sirove podatke;

-           Izvršava analizu, pripremu i unos ili kontrolu unosa statičkih podataka u EAD (SDO);

-           Priprema i objavljuje AIP/AMDT/SUP/AIC te ostale publikacije;

-           Razvrstava, ažurira i arhivira materijale i dokumente iz djelokruga rada Službe;

-           Izvršava poslove praćenja i provjere kvaliteta štampe;

-           Izvršava korespondenciju s korisnicima u vezi sa distribucijom publikacija;

-           Prati međunarodne standarde i preporučene prakse iz oblasti zrakoplovnih publikacija i usaglašava ih s načinom objave podataka;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu, ili

-           VŠS/SSS sa odgovarajućom radnom osposobljenošću (5 godina radnog iskustva u kontroli letenja);

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik za zrakoplovne informacije.

 

 

06- NOTAM operator.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Nadzire NOTAM bazu podataka;

-           Unosi i obrađuje međunarodne i NOTAM poruke države BiH u bazu podataka;

-           Vrši izdavanje, prijem, ažuriranje i distribuciju NOTAM poruka za cijelo područje države BiH;

-           Ažurira zbornike zrakoplovnih informacija;

-           Ostvaruje neposrednu saradnju sa ostalim učesnicima u kontroli zračnog prometa;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: dva (2) izvršioca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: NOTAM operator.

 

 

07- Administrativni referent.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava administrativne poslove za zamjenika direktora i Sektor za podršku;

-           Prikuplja i obrađuje dnevne izvještaje;

-           Vodi evidenciju o prisutnosti na radu zaposlenika Sektora za podršku i priprema plan godišnjih odmora;

-           Izvršava daktilografske poslove za potrebe zamjenika direktora i Sektor za podršku;

-           Izvršava pomoćne poslove koji su u vezi s radom za zamjenika direktora i Sektor za podršku;

-           Vodi, prima, odlaže, izvršava obradu i distribuciju dokumenata koji su u procesu rada usmjereni na zamjenika direktora i Sektor za podršku;

-           Izvršava poslove obrade kompletne dokumentacije u okviru potreba Ureda za zamjenika direktora i Sektor za podršku;

-           Izvršava prijem i otpremu pošte, evidentiranje, čuvanje i ažuriranje dokumentacije i akata;

-           Obavlja i druge poslove po nalogu zamjenika direktora.

 

Posebni uslovi:

-           SSS, društvenog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

                                                     

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Administrativni referent.

 

 

08- Stručni suradnik za plan, analizu i statistiku.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Primjenjuje kontni plan i jedinstvene budžetske klasifikacije;

-           Učestvuje u izradi finansijskih planova Agencije;

-           Učestvuje u izradi budžeta;

-           Izrađuje i ovjerava periodične materijale za mjesečne, tromjesečne i godišnje finansijske izvještaje;

-           Izvršava računsku i zakonsku kontrolu;

-           Čuva i distribuira finansijsku dokumentaciju;

-           Priprema prijedloge ograničenja plaćanja u skladu sa raspoloživim sredstvima;

-           Izvršava analizu, planiranje i izvještavanje o finansijskim tokovima Agencije;

-           Prati izvršavanje finansijskih planova;

-           Unosi podatke u informacioni sistem Agencije koji se odnose na finansijsko poslovanje;

-           Održava finansijsku bazu podataka;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, fakultet društvenog smjera;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik za plan, analizu i statistiku.

 

 

 

09- Stručni suradnik za finansijsko planiranje.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Prati i primjenjuje propise iz područja makro i mikro ekonomskih analiza;

-           Učestvuje u izradi normativnih akata iz područja plana, analize i statistike;

-           Istražuje i učestvuje u predlaganju razvojne finansijske politike Agencije;

-           Izrađuje prijedlog kratkoročnih finansijskih planova Agencije (godišnje, tromjesečne, mjesečne);

-           Finansijski obrađuje strategijski plan razvoja Agencije (5-10 god.) u skladu sa prihvaćenim međunarodnim obavezama;

-           Priprema finansijske podatke za izradu planskih dokumenata na osnovu plana razvoja, ekonomskih analiza i statistike;

-           Objedinjava prijedloge kratkoročnih finansijskih planova pojedinih organizacionih jedinica Agencije;

-           Sastavlja statističke izvještaje, izrađuje analize poslovanja, koordinira i sastavlja sve vrste finansijskih izvještaja Agencije vezane za plan i ostvarenje plana;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, ekonomski fakultet;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Znanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik za finansijsko planiranje.

 

 

 

10- Referent za obračun i fakturiranje.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Priprema i unosi podatke za obračun i fakturiranje;

-           Vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura;

-           Prati i vodi evidenciju osnovnih sredstava;

-           Priprema naloge za plaćanje prema snabdjevačima opreme i materijala;

-           Dostavlja naloge na plaćanje;

-           Rješava reklamacije;

-           Ostavlja fakture koje izdaje Agencija;

-           Prati i usaglašava dokumentaciju s kupcima i dostavlja izvode otvorenih stavki (IOS);

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS, ekonomskog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Referent za obračun i fakturiranje.

 

 

11- Viši stručni suradnik za računovodstvo.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Prati i primjenjuje zakone i propise iz područja računovodstva;

-           Vodi glavnu knjigu;

-           Učestvuje u izradi kontnog plana Agencije;

-           Učestvuje u izradi propisa o računovodstvenom poslovanju Agencije u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine;

-           Učestvuje u izradi periodičnih i godišnjih izvještaja Agencije;

-           Sastavlja izvještaje o finansijskom poslovanju, kontni plan i potrebne evidencije po međunarodnim računovodstvenim standardima;

-           Izdaje naloge za knjiženje, kontira najsloženije poslovne promjene;

-           Obavlja zaključna knjiženja na kraju godine i prijenos početnog stanja u novu poslovnu godinu;

-           Obavlja kontrolu ispravnosti analitičke i sintetičke knjigovodstvene evidencije;

-           Organizira usklađivanje stanja konta glavne knjige s analitičkim knjigovodstvom i pomoćnim knjigama;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, ekonomski fakultet;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Viši stručni suradnik za računovodstvo.

 

 

12- Glavni skladištar.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava prijem, skladištenje i izdavanje roba te vodi propisanu skladišnu dokumentaciju i evidencije;

-           Izvršava pripreme za redovan i vanredan popis;

-           Vodi kartoteku ličnih zaduženja kapitalne imovine i sitnog inventara;

-           Izvršava pripreme za otpis i rashodovanje;

-           Vrši unos stanja skladišta u informacioni sistem Agencije;

-           Nadzire stanje skladišta u područnim jedinicama Agencije;

-           Vrši izdavanje materijala;

-           Koordinira i vodi evidenciju o potrebama područnih jedinica Agencije;

-           Mjesečno usklađuje kartoteku s knjigovodstvenim stanjem;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS, ekonomska škola ili druga srednja škola tehničkog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Glavni skladištar.

 

 

13- Kafe kuharica.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

-           Izvršava sve kuharske poslove u čajnoj kuhinji;

-           Brine o čistoći posuđa, kuhinje i pratećih prostora;

-           Brine i odgovara za ispravnost cjelokupne opreme i prostora u čajnoj kuhinji;

-           Brine o ličnoj i zdravstvenoj higijeni;

-           Vodi evidenciju o potrošnom materijalu za čajnu kuhinju i priprema zahtjeve za nabavku;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS/NSS

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta:kafe kuharica.

 

 

14- Zaštitar.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Nadzire prostor ispred objekata Agencije i parking površine;

-           Izvršava sigurnosnu kontrolu objekata;

-           Odgovara za nadzor prilaza objektima Agencije;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS, društvenog ili tehničkog smjera;

-           Certifikat o obavljanju poslova fizičke zaštite.

 

 

Broj izvršilaca: šesnaest (16) izvršilaca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: zaštitar.

 

 

15- Operator obrade podataka o letu (FD).

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Na osnovu plana leta i drugih podataka prima podatke o letu i izvršava poslove nadzora i obrade podataka o letu na ATM procesnom sistemu oblasne kontrole letenja;

-           Osigurava propisan prijem planova leta i pripadajućih poruka;

-           Unosi propisane podatke i informacije u ATM sistem i odgovara za njegovu ažurnost;

-           Izvršava primopredaju podataka s ostalim jedinicama kontrole letenja i nadležnim vojnim tijelima;

-           Nadzire prijem OPMET poruka;

-           Provjerava tačnost prispjelih planova leta te ih prilagođava potrebama ATM sistema;

-           Obrađuje i prosljeđuje pristigle poruke te izvršava provjeru i potvrđuje valjanost planova leta u ATM sistemu;

-           Osigurava kontinuitet prijema podataka o letu;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS, tehničkog ili društvenog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: pet (5) izvršilaca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Operator obrade podataka o letu (FD.

 

 

16- Sistem inženjer - Stručni suradnik za govorne komunikacije.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izrađuje tehničke specifikacije za komunikacione sisteme i uređaje;

-           Učestvuje u projektima i investicijama do puštanja sistema u operativni rad;

-           Predlaže i realizira racionalizacije u održavanju sistema;

-           Izrađuje dokumentaciju za održavanje komunikacionih sistema;

-           Učestvuje u izradi programa i ispitne dokumentacije za stjecanje dozvola za rad i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja;

-           Izrađuje normative rezervnog materijala, alata, instrumenata i pribora za sisteme i uređaje;

-           Izrađuje upute i normative nadzora, upravljanja i održavanja;

-           Učestvuje u instalacijama, nadzoru radova, ispitivanju i puštanju u rad komunikacionih sistema;

-           Učestvuje u rješavanju stručnih problema koji se javljaju u Operativno-tehničkom centru i zrakoplovno-tehničkim službama;

-           Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure i protokole;

-           Priprema prijedloge modifikacije i unapređenja komunikacionih sistema;

-           Prati i analizira stanje sistema veza i predlaže mjere za njihovo unapređenje i razvoj;

-           Vodi evidenciju o zakupljenim kanalima veze te prati njihov kvalitet, pouzdanost i troškove;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

-           Znanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Sistem inženjer - Stručni suradnik za govorne komunikacije.

 

 

17- Sistem inženjer - Stručni savjetnik za radar.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izrađuje tehničke specifikacije za sisteme nadzora;

-           Učestvuje u projektima do puštanja sistema u operativni rad;

-           Izrađuje dokumentaciju za održavanje sistema za nadzor;

-           Učestvuje u izradi programa i ispitne dokumentacije za stjecanje dozvola za rad i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja;

-           Izrađuje normative rezervnog materijala, alata, instrumenata i pribora za zrakoplovno-tehničke sisteme i uređaje;

-           Izrađuje upute i normative nadzora, upravljanja i održavanja;

-           Organizira i učestvuje u instalacijama, nadzoru radova, ispitivanju i puštanju u rad sistema za nadzor;

-           Učestvuje u rješavanju stručnih problema koji se javljaju u Operativno-tehničkom centru i zrakoplovno-tehničkim službama;

-           Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure i protokole;

-           Izrađuje prijedloge modifikacije sistema za nadzor;

-           Prati i analizira stanje sistema za nadzor i predlaže mjere za njihovo unapređenje i razvoj;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;

-           Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

-           Znanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Sistem inženjer - Stručni savjetnik za radar.

 

 

18- Tehničar za radar.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava nadzor, upravljanje i održavanje sistema za nadzor u skladu sa normama propisanim u zrakoplovno-tehničkim postupcima i uputama;

-           Koordinira poslove preventivnog i korektivnog održavanja na sistemima za nadzor s direktno nadređenim;

-           Vodi evidencije o radu uređaja, verifikacijama, obavljenim pregledima, popravcima i utrošenom materijalu;

-           Učestvuje u instalacijama, ispitivanjima i puštanju u rad sistema za nadzor;

-           Učestvuje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata;

-           Učestvuje u ažuriranju i izradi dokumenta za sisteme, uređaje i instalacije;

-           Izvršava i druge poslove i zadaće u skladu sa operativnim uputama za rad;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS, tehničkog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Tehničar za radar.

 

 

19- Tehničar za nadzor.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Nadzire sisteme upravljanja zračnim prometom po sistemu 24/7 (12h smjene);

-           U slučaju ispada jednog ili više podsistema odgovoran je za: hitnu intervenciju sa ciljem eliminiranja ispada ili umanjenja utjecaja istoga na cjelokupni sistem prema unaprijed definiranoj proceduri, izvještavanje relevantnih lica prema unaprijed definiranoj proceduri, koordinaciju sa operativnim supervizorom po pitanju bilo kakvih interventnih radnji iz tehničkog domena na sistemu upravljanja zračnim prometom na principu 24/7;

-           Obavlja nadzor, upravljanje i održavanje postrojenja, sistema i uređaja u skladu sa normama propisanim u zrakoplovno-tehničkim uputama i drugim tehničkim uputama;

-           Utvrđuje neispravnosti na nivou uređaja ili modula i uklanja neispravnosti putem daljinske kontrole, samostalno ili u saradnji s Odjelom održavanja;

-           Obavlja nadzor nad sistemima za snimanje govora i podataka te arhiviranje i izdavanje snimljenih traka;

-           Po potrebi pokreće izdavanje NOTAM-a, ukoliko je propisano;

-           Učestvuje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata;

-           Regulira upotrebu operativnih vozila;

-           Učestvuje u razvoju i poboljšanju rada nadzora;

-           Obavlja i druge poslove i zadaće u skladu sa operativnim uputama za rad;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS, tehničkog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog  iskustva u struci;

-           Znanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedanaest (11) izvršilaca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Tehničar za nadzor.

 

 

20- Tehničar za mreže i IT podršku.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava nadzor, upravljanje i održavanje operativne i administrativne mreže i IT sistema u skladu sa normama propisanim u zrakoplovno–tehničkim postupcima i uputama;

-           Vodi evidencije o radu mrežnih i IT sistema, verifikacijama, obavljenim pregledima, popravcima i utrošenom materijalu;

-           Učestvuje u instalacijama, ispitivanjima i puštanju u rad mrežnih i IT sistema;

-           Učestvuje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata;

-           Učestvuje u ažuriranju i izradi dokumenta za mrežne i IT sisteme, uređaje i instalacije;

-           Izvršava poslove instaliranja te redovnog i preventivnog održavanja informatičkih i telekomunikacionih sistema;

-           Učestvuje u izradi tehničke specifikacije za nabavku mrežnih, informatičkih i telekomunikacionih sistema;

-           Provodi čuvanje softvera koji se koriste u računarima opće namjene;

-           Pruža stručnu pomoć korisnicima računara opće namjene u instaliranju i održavanju softvera;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS, tehničkog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Tehničar za mreže i IT podršku.

 

 

21-Administrativni referent,

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava administrativne poslove za Odjel;

-           Prikuplja i obrađuje dnevne izvještaje;

-           Priprema plan godišnjih odmora;

-           Izvršava daktilografske poslove za potrebe Odjela;

-           Izvršava pomoćne poslove koji su u vezi s radom Odjela;

-           Vodi, prima, odlaže, izvršava obradu i distribuciju dokumenata koji su u procesu rada usmjereni na Odjel;

-           Izvršava poslove obrade kompletne dokumentacije u okviru potreba Odjela: prijem i otprema pošte, evidentiranje, čuvanje i ažuriranje dokumentacije i akata;

-           Priprema potrebne dokumente za službena putovanja zaposlenika (npr. putne karte, smještaj, vize, automobile i sl.);

-           Pokreće i brine o nabavci potrebnog uredskog materijala;

-           Vodi zapisnike za potrebe Odjela;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS, društvenog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Administrativni referent.

 

 

22- Stručni suradnik za radne odnose i personalnu evidenciju.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Pruža pomoć Odsjeku za pravne poslove Agencije u provedbi opisa poslova i zadataka Odsjeka u dijelu koji se odnosi na ATCU I;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           VSS, pravni fakultet;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik za radne odnose i personalnu evidenciju.

 

 

23- Stručni suradnik – Prevodilac.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava korespondenciju na engleskom jeziku za potrebe ATCU I;

-           Prevodi dopise, ugovore i ostalu dokumentaciju za potrebe ATCU I;

-           Jezički i stilski dorađuje dopise i razne dokumente ATCU I na engleski jezik;

-           Po potrebi izvršava poslove službenog prevoditelja;

-           Osigurava simultano i/ili konsekventno prevođenje na sastancima;

-           Prevodi tekstove zakona, propisa i dugih akata, međunarodnih propisa i dokumenata;

-           Po potrebi vrši prevoditeljske poslove za potrebe Glavnog ureda Agencije;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, filozofski fakultet, engleski jezik;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik-prevodilac.

 

 

24- Referent za obračun i fakturisanje.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Prati i vodi analitičku evidenciju finansijsko-materijalnog stanja i kontrolira materijalnu i formalnu valjanost dokumentacije iz oblasti finansijskog poslovanja;

-           Priprema naloge za plaćanje prema snabdjevačima opreme i materijala;

-           Dostavlja naloge na plaćanje;

-           Održava kontakt sa dobavljačima u cilju razjašnjenja eventualnih nejasnoća vezano za finansijsku dokumentaciju;

-           Vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura;

-           Unosi podatke u informacioni sistem Agencije;

-           Prati i vodi evidenciju osnovnih sredstava;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS, tehničkog ili društvenog smjera;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Referent za obračun i fakturisanje.

 

 

25- Kotlovničar.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

-           Izvršava poslove održavanja kotlovnice;

-           Brine o ispravnosti oruđa, uređaja i mašina kojima se koristi;

-           Brine o zalihama potrošnog materijala za održavanje;

-           Priprema zahtjeve za nabavku potrošnog materijala za održavanje;

-           Nadzire rad vanjskih saradnika angažiranih za poslove održavanja kotlovnice;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS/VKV, tehničkog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

 

Broj izvršilaca: dva (2) izvršioca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Kotlovničar.

 

 

26- Recepcionar.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Evidentira ulazak i izlazak posjetitelja i brine o bedževima;

-           Čuva, izdaje i vodi evidenciju svih ključeva poslovnog prostora i protivpožarnih izlaza;

-           Vodi evidencije o rezervacijama prostorija za sastanke;

-           Pruža informacije o radnom vremenu ATCU  i/ili ATCU II ;

-           Prima poštu i dostavlja je načelniku ATCU  i/ili ATCU II;

-           Prima pozive na centralni telefon ATCU  i/ili ATCU II i vrši preusmjeravanja poziva;

-           Nadzire prostor ispred objekata ATCU  i/ili ATCU II i parking površine;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS, tehničkog ili društvenog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: tri (3) izvršioca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Recepcionar.

 

 

27- Higijeničar.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava poslove čišćenja zgrade, kruga i parkirališta;

-           Održava zelenilo u zgradi i krugu;

-           Po potrebi čisti vanjske objekte;

-           Planira nabavku sredstava za čišćenje i trebovanje;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS/NSS

 

Broj izvršilaca: šest (6) izvršilaca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Higijeničar.

 

 

28- Sistem inženjer - Stručni savjetnik za ATM procesne sustave (MET, AFTN/AMHS).

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izrađuje tehničke specifikacije za MET, AFTN/AMHS procesne sisteme;

-           Učestvuje u projektima i investicijama do puštanja sistema u operativni rad;

-           Izrađuje dokumentaciju za održavanje MET, AFTN/AMHS procesnih sistema;

-           Učestvuje u izradi programa i ispitne dokumentacije za stjecanje dozvola za rad i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja;

-           Izrađuje normative rezervnog materijala, alata, instrumenata i pribora za MET, AFTN/AMHS procesne sisteme;

-           Izrađuje upute i normative nadzora, upravljanja i održavanja;

-           Organizira i učestvuje u instalacijama, nadzoru radova, ispitivanju i puštanju u rad MET, AFTN/AMHS procesnih sistema;

-           Učestvuje u rješavanju stručnih problema koji se javljaju kod MET, AFTN/AMHS procesnih sistema;

-           Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure i protokole;

-           Priprema prijedloge modifikacije MET, AFTN/AMHS procesnih sistema;

-           Prati i analizira stanje, vrši izmjene i modifikacije postavki ATM procesnih sistema;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;

-           Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Sistem inženjer-Stručni savjetnik za ATM procesne sustave (MET, AFTN/AMHS).

 

 

29- Sistem inžinjer - Stručni savjetnik za operativnu mrežu.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izrađuje tehničke specifikacije za mrežne sisteme;

-           Učestvuje u projektima i investicijama do puštanja sistema u operativni rad;

-           Izrađuje dokumentaciju za održavanje mrežnih i IT sistema i uređaja;

-           Učestvuje u izradi programa i ispitne dokumentacije za stjecanje dozvola za rad i ovlaštenja zrakoplovno-tehničkog osoblja;

-           Izrađuje normative rezervnog materijala, alata, instrumenata i pribora za mrežne i IT sisteme i uređaje;

-           Izrađuje upute i normative nadzora, upravljanja i održavanja;

-           Organizira i učestvuje u instalacijama, nadzoru radova, ispitivanju i puštanju u rad mrežnih i IT sistema;

-           Prati i primjenjuje međunarodne tehničke standarde, procedure i protokole i osigurava primjenu sistema kvaliteta (QA) tokom održavanja BIHAN-a i IT mreže;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, tehnički fakultet, smjer zrakoplovstvo, telekomunikacije, elektronika ili informatika;

-           Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu ;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Sistem inžinjer - Stručni savjetnik za operativnu mrežu.

 

 

30- Stručni suradnik za administrativnu mrežu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izrađuje izvještaje o stanju informatičkih sistema;

-           Učestvuje u izradi plana razvoja i nabavke informatičkih sistema;

-           Učestvuje u izradi tehničke specifikacije za nabavku informatičkih sistema;

-           Izrađuje tehničke specifikacije za nabavku ličnih računara i softvera prema definiranim potrebama za svako radno mjesto;

-           Priprema prijedloge i vodi projekte modernizacije informatičkih sistema;

-           Priprema prijedloge za programe modernizacije i razvoja posebnih korisničkih aplikacija prema zahtjevu  korisnika;

-           Priprema i razvija IT politiku Agencije;

-           Brine o standardiziranju opreme i softvera;

-           Organizira čuvanje softvera koji se koriste u računarima opće namjene;

-           Po potrebi izvršava instaliranje ličnih računara;

-           Pruža stručnu pomoć korisnicima ličnih računara u instaliranju i održavanju softvera;

-           Izvršava poslove sistem administratora za računare opće namjene;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, tehnički fakultet, smjer informatika;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik za administrativnu mrežu.

 

 

31- Referent za administrativnu mrežu.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Vrši poslove instaliranja, redovnog i preventivnog održavanja informatičkog i telekomunikacionog sistema za ATCU II;

-           Asistira u održavanju LAN mrežne infrastrukture – modema, routera, switcheva, računara;

-           Administrira kućnu telefonsku centralu i otklanja kvarove na drugoj telekomunikacionoj opremi;

-           Učestvuju u izradi tehničkih specifikacija za nabavku informatičke i telekomunikacione opreme;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS tehničkog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Referent za administrativnu mrežu.

 

 

32- Vozač–kurir.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava preventivno održavanje motornih vozila;

-           Izvršava dnevni pregled vozila i potpisuje tehničku ispravnost vozila;

-           Izvršava poslove službenog prijevoza motornim vozilom materijala i dokumentacije;

-           Izvršava poslove prijevoza i dostave manjih tereta, opreme, sitnog inventara, uredskog i potrošnog materijala;

-           Izvršava poslove distribucije pošte i ostale dokumentacije i ažurira pomoćne evidencije pošte;

-           Izvršava distribuciju materijala i štampe;

-           Po potrebi izvršava poslove kao vozač-pratitelj;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS/VKV, prometna škola ili druga srednja škola;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Vozač-kurir.

 

 

33- Domar.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava domarske poslove održavanja zgrade i kruga;

-           Vrši košenje trave;

-           Izvršava čišćenje snijega u krugu;

-           Brine o ispravnosti oruđa, uređaja i mašina kojima se koristi;

-           Održava zalihu potrošnog materijala za održavanje;

-           Priprema zahtjeve za nabavku potrošnog materijala za održavanje;

-           Nadzire rad vanjskih saradnika angažiranih za poslove održavanja;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS/VKV, tehničkog smjera

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Domar.

 

34-Administrativni referent.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

-           Izvršava administrativne poslove za načelnika ATC-a;

-           Prikuplja i obrađuje dnevne izvještaje;

-           Vodi evidenciju o prisutnosti na radu zaposlenika i priprema plan godišnjih odmora;

-           Izvršava daktilografske poslove za potrebe načelnika ATC-a;

-           Izvršava pomoćne poslove koji su u vezi s radom ATC-a;

-           Vodi, prima, odlaže, izvršava obradu i distribuciju dokumenata koji su u procesu rada usmjereni na Ured ATC-a;

-           Izvršava poslove obrade kompletne dokumentacije u okviru potreba Ureda ATC-a: prijem i otprema pošte, evidentiranje, čuvanje i ažuriranje dokumentacije i akata;

-           Priprema potrebne dokumente za službena putovanja zaposlenika (npr. putne karte, smještaj, vize, automobile i sl.);

-           Pokreće i brine o nabavci potrebnog uredskog materijala;

-           Vodi zapisnike za potrebe ATC-a;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS, društvenog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Administrativni referent.

 

 

 

35- Operater preduzletnog informisanja.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Vrši preduzletno informiranje posada zrakoplova;

-           Prima, obrađuje i dostavlja zahtjeve za izdavanje NOTAM poruka;

-           Vrši prijem, obradu i distribuciju planova leta, kao i drugih poruka u vezi sa planom leta, poruka koje se odnose na sigurnost zračne plovidbe (flight safety), kao i najave leta, odobrenja i drugih poruka koje se odnose na let zrakoplova;

-           Prikuplja, obrađuje i dostavlja zainteresiranima informacije od značaja za sigurno, redovno i nesmetano odvijanje zračnog prometa;

-           Odgovara za ažuriranje Zbornika zrakoplovnih informacija (AIP), informativnih materijala i drugih dokumenata na raspolaganju Uredu;

-           Obavještava Međunarodni NOTAM ured o svim odstupanjima od objavljenih poruka;

-           Pruža potrebnu stručnu pomoć prilikom samostalnog preduzletnog informiranja koje izvršava pilot zrakoplova (self briefing);

-           Ostvaruje neposrednu saradnju sa ostalim učesnicima u kontroli letenja;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Posjedovanje potvrde obučenosti;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: tri (3) izvršioca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Operater preduzletnog informisanja.

 

 

36- Tehničar za radio navigacijske i meteorološke sustave.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava nadzor, upravljanje i održavanje radionavigacionih i meteoroloških sistema u skladu sa normama propisanim u zrakoplovno-tehničkim postupcima i uputama;

-           Koordinira poslove preventivnog i korektivnog održavanja radionavigacionih meteoroloških sistema s direktno nadređenim;

-           Vodi evidencije o radu uređaja, verifikacijama, obavljenim pregledima, popravcima i utrošenom materijalu;

-           Učestvuje u instalacijama, ispitivanjima i puštanju u rad radionavigacionih i meteoroloških sistema;

-           Učestvuje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata;

-           Učestvuje u ažuriranju i izradi dokumentacije za radionavigacione i meteorološke sisteme, uređaje i instalacije;

-           Ostvaruje neposrednu saradnju s održavateljima ostale opreme i uređaja;

-           Izvršava i druge poslove i zadaće u skladu sa operativnim uputama za rad;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS, tehničkog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: dva (2) izvršioca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Tehničar za radio navigacijske i meteorološke sustave.

 

 

 

37- Tehničar za komunikacijske sustave.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava nadzor, upravljanje i održavanje komunikacionih sistema u skladu sa normama propisanim zrakoplovno-tehničkim postupcima i uputama;

-           Koordinira poslove preventivnog i korektivnog održavanja komunikacionih sistema s direktno nadređenim;

-           Vodi evidencije o radu uređaja, verifikacijama, obavljenim pregledima, popravcima i utrošenom materijalu;

-           Učestvuje u instalacijama, ispitivanjima i puštanju u rad komunikacionih sistema;

-           Učestvuje u specificiranju potrebnog rezervnog materijala, pribora, instrumenata i alata;

-           Učestvuje u ažuriranju i izradi dokumentacije za komunikacione sisteme, uređaje i instalacije;

-           Ostvaruje neposrednu saradnju s održavateljima ostale opreme i uređaja;

-           Izvršava i druge poslove i zadaće u skladu sa operativnim uputama za rad;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           SSS, tehničkog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Tehničar za komunikacijske sustave.

 

 

38- Promatrač.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Vrši redovna, vanredna i specijalna zrakoplovna i druga mjerenja i posmatranja u okviru neprekidnog procesa praćenja razvoja vremena na aerodromu;

-           Izrađuje meteorološke izvještaje i uključuje ih u razmjenu preko raspoloživih telekomunikacionih sistema ili ih neprekidno stavlja na raspolaganje korisnicima;

-           Neposredno je odgovoran za izdavanje pravovremenih i kvalitetnih meteoroloških izvještaja tipa METAR, SPECI. LOCAL MET i SPECIAL LOCAL MET;

-           Vodi propisanu meteorološku dokumentaciju;

-           Obavlja poslove tekućeg održavanja klasične meteorološke opreme;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;

-           Posjedovanje potvrde o obučenosti;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: dva (2) izvršioca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Promatrač.

 

 

39- Stručni suradnik za zrakoplovno pravo.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Prati i analizira razvoj tokova prometne politike;

-           Radi na međunarodnoj pravnoj regulativi;

-           Sarađuje s nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i korisnicima;

-           Sarađuje s Uredom strategijskog plana i razvoja na poslovima;

-           Analizira i priprema materijale iz svoje nadležnosti;

-           Provodi stručnu koordinaciju sa tijelima ICAO-a i EUROCONTROL-a;

-           Učestvuje u radu stručnih tijela ICAO-a i EUROCONTROL-a zaduženima za regionalnu saradnju;

-           Učestvuje u organiziranju sastanaka i konferencija;

-           Izrađuje izvještaje o međunarodnim sporazumima;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, pravni fakultet;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik za zrakoplovno pravo.

 

 

40–Stručni saradnik za sport i fizičku aktvnost osoblja.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Sarađuje sa Odjelom za kadrovske poslove sjedišta ANSA-e;

-           Organizira rekreacije i sportske aktivnosti za osoblje BHACC Unit II;

-           Izrađuje planove i programe za rekreaciju osoblja;

-           Organizira zajedničke rekreacije i druge društvene aktivnosti u saradnji sa drugim odjelima podrške Agencije;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           VSS, fakultet sporta i menadžmenta;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni saradnik za sport i fizičku aktvnost osoblja.

 

 

41-Stručni savjetnik za internu kontrolu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Kontrolira finansijsko-računovodstvene i ostale poslovne funkcije Agencije (organizacija rada i poslovanja, ljudski resursi, poslovanje na nivou Agencije i po pojedinim poslovnim funkcijama, djelokrug rada i poslovanja, procjena rizika na nivou Agencije i po pojedinim sektorima);

-           Kontrolira upravljačke funkcije Agencije (provedba pojedinih propisa, odluka i zaključaka Uprave Agencije, provedba poslovne politike na pojedinim upravljačkim funkcijama i drugi oblici kontrole prema nalogu direktora Agencije);

-           Kontrolira izvršne funkcije (izvršavanje pojedinih poslova i zadataka i poštivanje propisa na operativnom nivou izvršenja);

-           Unaprjeđuje tačnost i pouzdanost računovodstvenih i operativnih podataka i informacija kao podloge za odlučivanje;

-           Utvrđuje obim pridržavanja operativnih službi politici preduzeća;

-           Zaštićuje imovinu od rasipanja;

-           Minimizira rizik od prijevara, otkrivajući slabosti u poslovanju i kontrolama koje mogu onemogućiti prijevare;

-           Ocjenjuje cjelokupnu efikasnost poslovanja Agencije;

-           Omogućuje da se neuspješne i neefikasne operacije otkriju i otklone;

-           Ukazuje na poštivanje zakonskih propisa;

-           Ukazuje na primjenu internih uputa Agencije;

-           Izrađuje tromjesečne i godišnje izvještaje o kontroliranim procesima na osnovu uspostavljenog sistema interne kontrole;

-           Izvršava internu reviziju Agencije u skladu sa godišnjim planom provedbe interne revizije;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu direktora.

 

Posebni uslovi:

-           VSS, fakultet društvenog smjera;

-           Najmanje 3 godine radnog iskustva;

-           Certifikat za internog revizora;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni savjetnik za internu kontrolu.

 

 

42–Glavni blagajnik.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava poslove primanja i isplate gotovinskih finansijskih sredstava;

-           Sastavlja blagajničke izvještaje blagajne i pomoćnih blagajni za sve korisnike koji se vode u sklopu Agencije;

-           Izvršava novčana primanja i izdatke iz blagajni;

-           Vrši isplatu putnih troškova, troškova reprezentacije, troškova goriva i maziva, sitnog potrošnog materijala, pribora i drugih sitnih troškova koji se realiziraju putem blagajne;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           SSS, ekonomskog smjera;

-           Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Glavni blagajnik.

 

 

43-Stručni suradnik za plan, analizu i statistiku.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Primjenjuje kontni plan i jedinstvene budžetske klasifikacije;

-           Učestvuje u izradi finansijskih planova Agencije;

-           Učestvuje u izradi budžeta;

-           Izrađuje materijale za mjesečne, tromjesečne i godišnje finansijske izvještaje;

-           Izvršava računsku i zakonsku kontrolu;

-           Čuva i distribuira finansijsku dokumentaciju;

-           Priprema prijedloge ograničenja plaćanja u skladu sa raspoloživim sredstvima;

-           Izvršava analizu, planiranje i izvještavanje o finansijskim tokovima Agencije;

-           Prati izvršavanje finansijskih planova;

-           Unosi podatke u informacioni sistem Agencije koji se odnose na finansijsko poslovanje;

-           Održava finansijsku bazu podataka;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, ekonomski fakultet;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik za plan, analizu i statistiku.

 

 

 

 

 

 1. Opšti uslovi:

Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava:

a)   opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) :

 • navršenih 18 godina života;
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina i da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

b)         Posebne uslove koji su definisani za svako radno mjesto pojedinačno.

 

 1. Uz prijavu na javni oglas za popunu radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:

o   uvjerenje o državljanstvu ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala  ne starijeg od šest mjeseci);

o   rodni list ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

o   Izjava ovjerena od  nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

o   Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06.04.1992.godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);

o   Original ili ovjerena kopija dozvole kontrolora letenja sa odgovarajućim važećim ovlaštenjima;

o   Original ili ovjerena kopija Certifikata za internog revizora u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija Certifikata o obavljanju poslova fizičke zaštiteu skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje 3 godine radnog iskustva, u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje6 mjeseci radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje 1 godina radnog iskustva u struci u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje 2 godine radnog iskustva u struci u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje 5 godina radnog iskustva kao kontrolor letenja, u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje 5 godina radnog iskustva u kontroli letenja, u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o obučenosti u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju);

o   Popunjen i potpisan obrazac prijave uz koji se može preuzeti u sjedištu Agencije, ili na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.;

o   Kratku biografiju;

 

 

Napomena:

 • Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
 • Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
 • Izabrani kandidati su dužni prije  potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da lice u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.
 • Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože  neće se vraćati kandidatima.

 

 

 

 1. Obavještavanje kandidata

U toku postupka po javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismeno ili putem mail-a o eventualnim odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

 1. Postupak izbora:

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i posebnih uslova, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.

 

 1. Dostavljanje prijava

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, EuroBlic RS“ i „Večernji list“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                            Direktor              

                                                                                                    Davorin Primorac     

 

                                                                                                  _______________________ 

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e