Image0031.jpg
JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 1-02-12-34-2-3437-1/16

Mostar, 21.07.2016. godine

 

Na osnovu člana  8. stav 2.  Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 7. i 8.  Pravilnika o radu u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-12-02-2-4224/15 od 21.10.2015. godine i broj: 1-12-02-2-4224-1/15 od 26.10.2015.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema Zaposlenika u radni odnos u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-02-12-34-2-2298/16 od 16.05.2016.godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA ODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Radna mjesto na lokaciji Mostar:

01- Stručni suradnik za radne odnose - do povratka zaposlenice sa porodiljnog odsustva;

02- Šef Odsjeka za pisarnicu i arhivu - do povratka zaposlenice sa porodiljnog odsustva.

 

 

01- Stručni suradnik za radne odnose.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izrađuje opće akte iz područja radnih odnosa;

-           Priprema akte o imenovanju disciplinskih komisija Agencije;

-           Pruža neophodnu tehničku pomoć u vođenju disciplinskih postupaka pred internim disciplinskim komisijama Agencije;

-           Sačinjava tekstove oglasa i konkursa za oglašavanje slobodnih radnih mjesta (oglasi i konkursi za interni i eksterni premještaj, kao i javni oglasi i konkursi);

-           Upućuje tekstove oglasa i konkursa na objavljivanje na način utvrđen zakonom i drugim propisom;

-           Pregledava prispjele prijave s aspekta urednosti, kompletnosti i pravovremenosti i vrši odbacivanje istih ukoliko to ne učine ili ne mogu učiniti komisije za izbor;

-           Priprema obavijesti kandidatima o njihovom uspjehu u postupku konkursa na propisani način;

-           Organizira objavljivanje rezultata konkursa na propisan i uobičajen način;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

 

Posebni uslovi:

-           VSS, pravni fakultet;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na određeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Stručni suradnik za radne odnose.

 

 

02- Šef Odsjeka za pisarnicu i arhivu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Organizira, upravlja i odgovara radom pisarnice, protokola i arhive u skladu sa važećim propisima;

-           Osigurava kvalitetno administriranje pošte i arhiva;

-           Organizira rad pisarnice, protokola i arhive, kurirsko-dostavnih poslova i umnožavanja materijala;

-           Vrši katalogiziranje i indeksiranje resursa;

-           Provodi selektiranje ili dizajniranje odgovarajuće klasifikacijske sheme radi boljeg pristupa resursima;

-           Izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o pohranjenoj i arhiviranoj građi;

-           Izrađuje godišnje izvještaje o predmetima, materijalima i spisima kojima je istekao rok pohrane i predlaže njihovo uništenje;

-           Obrađuje i koristi podatke na računaru iz oblasti arhivske građe;

-           Predlaže donošenje uputa iz djelokruga rada;

-           Čuva i vodi knjigu pečata;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           VSS, pravni fakultet;

-           Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;

-           Položen arhivski ispit;

-           Poznavanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Radni odnos na određeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Šef Odsjeka za pisarnicu i arhivu.

 

 

 1. Opšti uslovi:

Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava:

a)   opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) :

 • navršenih 18 godina života;
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

b)         Posebne uslove koji su definisani za svako radno mjesto pojedinačno.

 

 

 1. Uz prijavu na javni oglas za popunu radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:
  • uvjerenje o državljanstvu ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala  ne starijeg od šest mjeseci);
  • rodni list ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);
  • Izjava ovjerena od  nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
  • Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06.04.1992.godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);
  • Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje jednoj godini radnog iskustva u struci;
  • Original ili ovjerena kopija potvrde o najmanje 3 godine radnog iskustva u struci u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;
  • Dokaz o položenom arhivskom ispitu (original ili ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom arhivističkom ispitu) u struci u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika;
  • Popunjen i potpisan obrazac prijave koji se može preuzeti u sjedištu Agencije, ili na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.;
  • Kratku biografiju;

 

 

Napomena:

 • Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
 • Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
 • Izabrani kandidati su dužni prije  potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio, Izjavu ovjerenu od  nadležnog organa da lice u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu i uvjerenje sa suda da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne starije od 3 mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

 

 • Dokumentacija tražena Javnim oglasom koju kandidati prilože  neće se vraćati kandidatima.

 

 

 1. Obavještavanje kandidata:

U toku postupka po javnom oglasu, kandidati se obavještavaju pismeno ili putem mail-a o eventualnim odbacivanju njihove prijave, o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja, te rezultatima provjere znanja, a izabrani kandidat se poziva na zaključenje Ugovora o radu.

 

 1.        Postupak izbora:

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i posebnih uslova, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.

 

 1. Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, EuroBlic RS“ i „Večernji list“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

                                                                                  Direktor             

                                                                                                 Davorin Primorac     

                                                                                                  _________________________

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e