08.jpg
JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

Broj: 1-02-04-3-1-34-4085-1/14
Mostar, 20.10.2014.godine

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 5. Pravilnika o radu u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-50-2682-2/13 od 30.07.2013.godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17.10.2012. godine i Odluke Uprave Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i objavljivanju javnog oglasa za popunu radnih mjesta zaposlenika u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 1-02-04-3-1-34-3979/14, od 07.10.2014.godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS
ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 


Radno mjesto:

01- Referent za obračun plaća.

 


01- Referent za obračun plaća.

Opis poslova i radnih zadataka:
- Vrši pripremu obračuna plaće i svih drugih ličnih primanja zaposlenika Agencije u skladu sa evidencijom o prisustvu na poslu, personalnom i drugom službenom dokumentacijom;
- Unosi podatke o obračunu plaća u specijalistički informacioni program Agencije i održava bazu podataka;
- Izvršava kontrolu evidencija o prisutnosti na radu;
- Izvršava obračun po ugovorima o djelu;
- Popunjava naloge za isplatu plaća;
- Vrši obradu zahtjeva u vezi kreditne sposobnosti zaposlenika Agencije;
- Priprema podatke za statističke izvještaje;
- Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.


Posebni uslovi:

- SSS, ekonomskog smjera;
- Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci;
- Poznavanje engleskog jezika.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.
Radni odnos na neodređeno vrijeme.
Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.
Vrsta radnog mjesta: zaposlenik na radnom mjestu referent za obračun plata.

 

I. Opšti uslovi:


Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) :
• navršenih 18 godina života;
• državljanstvo Bosne i Hercegovine;
• da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina i da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
• da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
• da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II. Uz prijavu na javni oglas za popunu radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:


o uvjerenje o državljanstvu ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starijeg od šest mjeseci);
o rodni list ( original ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);
o Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
o Izjava ovjerena od nadležnog organa da lice u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu;
o svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi, a u slučaju da srednja škola nije 
završena u Bosni i Hercegovini svjedočanstvo mora biti nostrifikovanao (dokaz o nostrifikaciji);
o Original ili ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu u skladu sa posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;
o Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerenu kopiju uvjerenja škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja stranih jezika);
o Popunjen i potpisan obrazac prijave koji se može preuzeti u sjedištu Agencije, ili na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.;
o Kratku biografiju;

Napomena:


• Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istom neće se uzimati u razmatranje.
• Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
• Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

III. Postupak izbora:


Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja opštih i posebnih uslova, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.


IV. Dostavljanje prijava


Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „ Večernji list BiH“, direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu,

 

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,
Ortiješ bb, 88000 Mostar.


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e