JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BiH
JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE 26. januar 2016

Broj: 1-02-12-34-2-107/16

Mostar, 08. 01. 2016. godine

 

Na osnovu člana  8. stav 2.  Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 7. i 8.  Pravilnika o radu u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-02-2-4224/15 od 21. 10. 2015. godine i broj: 1-12-02-2-4224-1/15 od 26. 10. 2015. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine broj: 01-03-02-1649/12 od 17. 10. 2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema Zaposlenika u radni odnos u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-02-12-34-2-5252/15od 28. 12. 2015. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Radno mjesto na lokaciji Tuzla:

01- Prilazni proceduralni/aerodromski kontrolor letenja.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava poslove prilazne proceduralne i aerodromske kontrole letenja u skladu sa propisanom tehnologijom rada;

-           Operativno odgovara za vođenje zrakoplova u zoni prilazne i aerodromske kontrole letenja;

-           Ostvaruje neposrednu saradnju sa ostalim službama na aerodromu;

-           Izdaje informacije i odobrenja za zrakoplove unutar zone odgovornosti sa ciljem osiguranja sigurnog, pravovremenog i redovnog protoka zračnog saobraćaja na aerodromu radi sprečavanja sudara između: zrakoplova koji lete unutar dodijeljene zone kontrolnog tornja, uključujući i školske krugove, zrakoplova koji se kreću na manevarskim površinama, zrakoplova koji slijeću i polijeću, zrakoplova i vozila koja se kreću na manevarskim površinama, zrakoplova na manevarskim površinama i prepreka u toj zoni;

-           Pruža svu potrebnu pomoć zrakoplovima u nuždi i opasnosti;

-           Ostvaruje neposrednu koordinaciju sa ostalim radnim mjestima u Centru, službama na aerodromu, kao i sa susjednim TMA i Centrom oblasne kontrole;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           VSS/VŠS/SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima kontrole zračne plovidbe;

-           Posjedovanje dozvole kontrolora letenja sa važećim ovlaštenjima ADI/TWR i APP.

 

 

Broj izvršilaca: šest (6) izvršilaca

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: prilazni proceduralni/aerodromski kontrolor letenja.

 

 

 1. Opći uslovi:

Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) :

 • navršenih 18 godina života;
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina i da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s predumišljajem, u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 1. Uz prijavu na javni oglas za popunu radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:

o   uvjerenje o državljanstvu (original, ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala  ne starijeg od šest mjeseci);

o   rodni list (original, ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

o   Izjava ovjerena od  nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

o   Izjava ovjerena od  nadležnog organa da lice u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu;

o   Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, iznimno samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06. 04. 1992.godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);

o   Original ili ovjerena kopija dozvole kontrolora letenja sa važećim ovlaštenjima ADI/TWR i APP;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu na poslovima kontrole zračne plovidbe u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Popunjen i potpisan obrazac prijave koji se može preuzeti u sjedištu Agencije, ili na internetskoj stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.;

o   Kratku biografiju.

 

Napomena:

 • Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
 • Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
 • Izabrani kandidati su dužni prije  potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

 

 1. Postupak izbora:

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.

 1. Dostavljanje prijava

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave javnog oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“, i „EuroBlic RS“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                            Direktor:

                                                                                                    Davorin Primorac

 

 

Obrazac možete preuzeti OVDJE

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e