JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BiH (1)

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BiH

 

Broj: 1-02-12-34-2-2272-1/16

Mostar, 16. 05. 2016. godine

 

Na osnovu člana  8. stav 2.  Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 7. i 8.  Pravilnika o radu u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-12-02-2-4224/15 od 21. 10. 2015. godine i broj: 1-12-02-2-4224-1/15 od 26. 10. 2015. godine, Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 01-03-02-1649/12 od 17. 10. 2012. godine  i Odluke direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine o potrebi prijema Zaposlenika u radni odnos u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, broj: 1-02-12-34-2-2272/16od 13. 05. 2016. godine, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Radna mjesta na lokacijama Sarajevo i Banja Luka:

01- Kontrolor protoka saobraćaja (FMP),

02-Informator zrakoplova u letu.

 

 

01- Kontrolor protoka saobraćaja (FMP).

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Izvršava poslove prikupljanja podataka o predviđenom intenzitetu saobraćaja i mjerama za organizaciju protoka;

-           Ostvaruje neposredan uvid u situaciju u saobraćaju, uvid u opterećenje i kapacitet sistema kontrole letenja i po potrebi predlaže šefu smjene preduzimanje odgovarajućih mjera protoka u traktičkom i predtaktičkom području;

-           Koordinira predložene mjere protoka sa CFMU Brusel, aerodromskim kontrolama letenja, susjednim FMP pozicijama, ARO uredima, koordinatorom protoka saobraćaja, operaterima zrakoplova i AMC koordinatorom;

-           Prati praktičnu primjenu mjera i donosi odgovarajuće prijedloge o nastavku ili prestanku potreba provođenja mjera, te obrađuje ATFM izvještaj o događaju;

-           Obavještava CFMU o uvođenju određenih mjera protoka;

-           Prosljeđuje, prihvata i procjenjuje relevantne ANM poruke i ATFM informacije (smjer slijetanja, otvaranje/zatvaranje USS, promjene u konfiguraciji sektora, otkazi tehničkih uređaja);

-           Priprema odgovarajuće informacije za TACT sistem u svrhe direktnog prosljeđivanja CFMU;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

Posebni uslovi:

-           VSS/VŠS/SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima kontrole zračne plovidbe;

-           Posjedovanje dozvole kontrolora letenja sa odgovarajućim važećim ovlaštenjima.

 

Broj izvršilaca: četiri (4) izvršioca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Kontrolor protoka saobraćaja (FMP).

 

 

02-Informator zrakoplova u letu.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

-           Odgovara za izvršavanje i pružanje usluga letnih informacija i poslova uzbunjivanja za sve poznate zrakoplove, ako se ti poslovi ne izvršavaju na drugom sektoru ili radnom mjestu;

-           Unosi propisane podatke i informacije u ATM sistem i odgovara za njegovu ažurnost;

-           Pribavlja i prosljeđuje informacije od značaja za sigurno, redovno i nesmetano odvijanje zračnog saobraćaja;

-           Pribavlja i dužan je poznavati sve relevantne podatke i informacije o svojem području nadležnosti radi pružanja valjane usluge;

-           Na zahtjev pilota pruža navigacionu podršku VFR letovima;

-           Prihvata planove leta predane iz zraka te poruke u vezi s planom leta i prosljeđuje ih na propisani način;

-           Izvršava poslove protivgradne odbrane;

-           Izvršava i druge poslove i zadaće u skladu sa operativnim uputama za rad;

-           Izvršava druge poslove i zadatke po nalogu neposredno nadređenog.

 

Posebni uslovi:

-           VSS/VŠS/SSS tehničkog ili društvenog smjera;

-           Najmanje 1 godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu;

-           Posjedovanje dozvole kontrolora letenja sa odgovarajućim važećim ovlaštenjima;

-           Znanje engleskog jezika.

 

Broj izvršilaca: pet (5) izvršilaca.

Radni odnos na neodređeno vrijeme.

Nije utvrđen probni rad kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa.

Vrsta radnog mjesta: Informator zrakoplova u letu.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Opći uslovi:

Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) :

 • navršenih 18 godina života;
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

 1. Uz prijavu na Javni oglas za popunu radnih mjesta, kandidati su dužni dostaviti:

o   uvjerenje o državljanstvu (original, ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala  ne starijeg od šest mjeseci);

o   rodni list (original, ne stariji od šest mjeseci ili ovjerena kopija originala ne starija od šest mjeseci, osim ako se radi o uvjerenju na kome je izričito navedeno da se izdaje bez ograničenja roka važenja);

o   Izjava ovjerena od  nadležnog organa da lice nije obuhvaćeno odredbama člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

o   Original ili ovjerena kopija fakultetske diplome, odnosno diplome o završenoj srednjoj školi, a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz diplomu i dodatak diplomi, s izuzetkom samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca; u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili bivšoj SFRJ do 06. 04. 1992. godine, strana diploma mora biti priznata-nostrificirana (original ili ovjerena kopija akata o nostrifikaciji-priznavanju);

o   Original ili ovjerena kopija dozvole kontrolora letenja sa odgovarajućim važećim ovlaštenjima

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu od najmanje 1. godine na poslovima kontrole zračne plovidbe u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Original ili ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu od najmanje 1. godina radnog iskustva u civilnom zrakoplovstvu u skladu sa  posebnim uslovima koji su navedeni za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje;

o   Popunjen i potpisan obrazac prijave koji se može preuzeti u sjedištu Agencije, ili na web stranici Agencije, www.bhansa.gov.ba.;

o   Dokaz o znanju, odnosno poznavanju engleskog jezika (original ili ovjerena kopija);

o   Kratka biografija.

 

 

Napomena:

 • Kandidati su dužni dostaviti dokumente tražene javnim oglasom, a dokumenti koji nisu u skladu s istim neće se uzimati u razmatranje.
 • Validnost dokumenata koji po ovom oglasu imaju ograničen rok trajanja, računa se danom prijema prijave kandidata.
 • Izabrani kandidati su dužni prije  potpisivanja Ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini izdato od strane suda (ne starije od 3 mjeseca) i Izjavu ovjerenu od nadležnog organa da lice u mjestu življenja ne obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost, odnosno da nema zanatsku radnju ili vlastitu firmu, jer u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, a kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

 

 1. Postupak izbora:

Poslodavac imenuje Komisiju za izbor zaposlenika koja razmatra pristigle prijave kandidata u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova, provodi postupak ispitivanja kandidata obavljanjem testiranja, te poslodavcu dostavlja listu uspješnih kandidata radi daljnjeg postupanja.

 1. Dostavljanje prijava:

Prijave se mogu predati najkasnije osam (8) dana od dana objave Javnog oglasa u dnevoj štampi  - „Večernji list BiH“ direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu:

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ“,

Ortiješ bb, 88000 Mostar.

 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen Javnim oglasom neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

                                                                                                            Direktor

                                                                                                    Davorin Primorac

 

Obrazac možete preuzeti OVDJE

                                                                                                 

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e