09.jpg
Vijeće BHANSA-e

Vijeće BHANSA-e imenuje Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministra komunikacija i saobraćaja BiH, na mandat od četiri godine. Djelokrug rada Vijeća BHANSA-e između ostalog uključuje, nadziranje poslovanja i rada Uprave, donošenje Statuta (uz saglasnost Vijeća ministara), predlaganje godišnjeg programa rada i finansijskog plana te donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Trenutačni saziv Vijeća BHANSA-e  čine:

  • Fadil Mandal, predstavnik Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH
  • Slaven Hrkać, predstavnik Ministarstva obrane BiH
  • Saša Marić, predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH
  • Dragana Beslać, predstavnik Vlade Republike Srpske
  • Edhem Bičakčić, predstavnik Vlade Federacije BiH
  • Darko Vučić, predstavnik Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA)

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e