20.jpg
Sigurnost zračne plovidbe

Glavni cilj politike sigurnosti u zračnoj plovidbi BHANSA-e je u najvećoj mogućoj mjeri smanjiti rizik od zrakoplovnih nesreća i incidenata prilikom pružanja usluga.

BHANSA u svom radu posebno naglašava sigurnost zračne plovidbe, u odnosu na komercijalne pritiske ili ograničenja. U Izjavi o politici sigurnosti zračne plovidbe BHANSA-e navodi se kako je sigurnost (safety) jedna od njezinih temeljnih poslovnih funkcija. Svi nivoi upravljanja, kao i svi zaposleni u BHANSA-i odgovorni su za dostizanje najvećeg stepena  sigurnosti zračne plovidbe.

Ured za sigurnost zračne plovidbe (safety) BHANSA-e je zadužen za obavljanje poslova i zadataka koji se odnose na uspostavljanje i održavanje Sistema za upravljanje sigurnošću - Safety Management System (SMS). Kako bi ostvarila zadane ciljeve sigurnosti u zračnoj plovidbi, BHANSA je uspostavila Sistem upravljanja sigurnošću (Safety Management System - SMS) kojim se provode aktivnosti koje se sistemski utvrđuju i provode u cilju postizanja prihvatljivog nivoa sigurnosti.

Odbor za sigurnost zračne plovidbe (Safety Committee- SC) je najviše tijelo sigurnosti zračne plovidbe BH ANSA, koje na strateškom nivou razmatra sva bitna pitanja, prati provođenje i mjere koje se poduzimaju radi poboljšanja sigurnosti zračne plovidbe na nivou organizacije.

U organizacionoj strukturi BHANSA-e djeluju koordinatori za sigurnost zračne plovidbe (Safety Coordinators- SCo) i Specijalisti sigurnosti zračne plovidbe (Safety Specialists-SS) koji sarađuju s Uredom za sigurnost zračne plovidbe po pitanjima provođenja Sistema za upravljanje sigurnošću zračne plovidbe.

Sistem upravljanja sigurnošću zračne plovidbe BHANSA-e je utemeljen na primjeni zakonskih i podzakonskih propisa BiH, koji su usklađeni sa standardima i preporučenim praksama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) i propisima Evropske Unije – EU.

Osnovni referentni podzakonski propis je Pravilnik o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga zračne plovidbe ("Službeni glasnik BiH" broj: 101/15 i 21/17)  kojim se utvrđuju opći i posebni zahtjevi za pružanje usluga zračne plovidbe u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine, a kako bi se osiguralo sigurno, redovno i učinkovito odvijanje zračnog saobraćaja.

BHANSA je za izvještavanje o događajima uvela aplikaciju iFlight kojoj s emože pristupiti putem linka:

http://bhansa.iflight.aero/#/login

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e