10.jpg
Из увида у документацију, јасно је да је за мањак у износу од 1.624.756,74 ЕUR одговорно руководство BHDCA, а о чему је BHANSА благовремено обавијестила Парламентарну скупштину БиХ и Савјет министара БиХ.

РУКОВОДСТВО BHDCA НА ЧЕЛУ СА ГЕНЕРАЛНИМ ДИРЕКТОРОМ ОДГОВОРНО ЗА НЕДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СРЕДСТВА НАБАВЉЕНА ИЗ ЕБРД КРЕДИТА У ИЗНОСУ ОД 1.624.756,74 ЕUR

У сврху истинитог информисања јавности истичемо сљедеће:

Усвајањем „Стратегије за развој система управљања ваздушним саобраћајем у Босни и Херцеговини (даље: BHATM стратегија)“ од стране Савјета министара БиХ, 6. октобра 2005. године, дефинисана су дугорочна рјешења за организацију и изградњу јединственог система за пружање услуга контроле летења у БиХ, кроз задовољење оперативних, техничких, финансијских и институционалних захтјева, те је одређена Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ (BHDCA) као носилац предметних активности. У ту сврху Савјет министара БиХ је током 2006. године и 2008. године одобрило задужење код Европске банке за обнову и развој (EBRD) у укупном износу од 17 милиона ЕUR.


Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на 53. сједници Заступничког дома, одржаној 13.05.2009. године и на 29. сједници Дома народа, одржаној 20.05.2009. године, усвојила је Закон о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“ број:43/09).


Савјет министара Босне и Херцеговине донио је Одлуку о именовању Савјета Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 102/09), чиме је конституисан Савјет Агенције као орган који надзире пословање Агенције и обавља друге задатке утврђене одредбама Закона и Статута Агенције. На приједлог Савјета Агенције, Савјет министара БиХ је на својој 125. сједници одржаној 24.06.2010. године, дао сагласност на Одлуку о именовању вршилаца дужности директора и два замјеника директора Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине.


По давању сагласности Савјет министара БиХ на Правилник о систематизацији и одобрења на Правилник о платама, а које је запримљено 18.04.2013. године, започела је транзиција институција цивилног ваздухопловства (FED CAD, RS CAD, BHDCA).

У ноћи са 31.12.2013. године/01.01.2014. године BHANSA je од FED CAD и RS CAD преузела запосленике, као и одговорност за пружање услуга прилазне и аеродромске контроле ваздушног саобраћаја на аеродромима Сарајево, Мостар, Бања Лука и Тузла, заједно са припадајућим службама.


Након успјешно окончања транзиције институција створени су предуслови за испуњење обавеза из члана 6. став (1) Закона о Агенцији, а којим је дефинисано да ће сва имовина и средства набављена из EBRD-овог кредита у оквиру Стратегије за развој система управљања ваздушним саобраћајем у Босни и Херцеговини (даље: BHАТМ стратегија), бити уписана у књиговодствену евиденцију Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (даље: BHANSA). Надаље, чланом 6. став (2) Закона прописано је да ће Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, као носилац спровођења BHАТМ Стратегије, пренијети на Агенцију сва права и обавезе које произлазе из спровођења, укључујући и обавезу враћања кредита Европској банци за обнову и развој.

Слиједом изнесеног од стране в.д. Управе Агенције именоване су Комисије за преузимање имовине и средстава набављене у оквиру BHАТМ Стратегије.

Задатак Комисије BHANSA-е, био је преузимање и књижење цјелокупне финансијске документације настале на основу преузимања имовине и средстава набављених из EBRD-овог кредита у оквиру имплементације BHАТМ стратегије. На основу достављене финансијске документације од стране Комисије BHDCA, Комисија BHANSA-е констатовала је мањак у износу од 1.624.756,74 ЕUR, а због недостављања потребне финансијске документације од стране Комисије BHDCA за иностраног добављача INDRA.

Из увида у документацију, коју можете преузети ОВДЈЕ јасно је да је за мањак у износу од 1.624.756,74 ЕUR одговорно руководство BHDCA, а о чему је BHANSА благовремено обавијестила Парламентарну скупштину БиХ и Савјет министара БиХ.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е