ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 13. април 2018.

Број: 1-12-34-2-1882-1/18

Мостар, 09.04.2018. године

 

На основу чланова  8. и 54. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), чланова 8. и 50. Правилника о раду број: 1-12-02-2-198/18, премаодредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине број: 01-03-02-1649/12 од 17.10.2012. године  и Одлуке директора Агенције за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине о потреби пријема Запосленика у радни однос на неодређено и одређено вријеме и пријем приправника у Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине, број: 1-12-34-2-1882/18од 09.04.2018. године, Агенција за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА

 НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ И ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈПЛОВИДБИ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

 

 

I  На неодређено вријеме:

1. Обласни прогностичар, 2 извршиоца

 

II  На одређено вријеме:

2. Стручни сaрадник за радне односе - до повратка одсутног запосленика, а најдуже двије (2) године, 1 извршилац

3. Стручни сaрадник за правне послове у области набавки и инвестиција - до повратка одсутног запосленика,   а најдуже двије (2) године, 1 извршилац

 

III  Приправници

4. Приправник – са завршеним правним факултетом (VII степен), односно са завршеним првим циклусом школовања правног факултета који је вриједнован са 180 или 240 ECTS бодова – 1 извршилац у Бања Луци;

5. Приправник - са завршеним економским факултетом (VII степен), односно са завршеним првим циклусом школовања економског факултета који је вриједнован са 180 или 240 ECTS бодова – 1 извршилац у Мостару;

6. Приправник - са завршеним саобраћајнимфакултетом (VII степен, инжињер ваздушног саобраћаја), односно са завршеним првим циклусом школовања који је вриједнован са 180 или 240 ECTS бодова – 1 извршилац у Сарајеву.

Трајање радног односа

Радни однос са најуспјешнијим кандидатом заснива се на период од једне (1) године.

 

IV  Опис послова, посебни услови и број извршилаца

1. Обласни прогностичар

 

Опис послова:

-          Врши оперативно метеоролошко обезбјеђивање ваздушнепловидбе у FIR Сарајево;

-          Непрекидно прати стање и развој метеоролошких условакоји могу утицати на сигурно одвијање цивилног ваздушног саобраћаја, врши анализу метеоролошких параметара и појава и израђује све врсте прогнозе времена и упозорења о опасним метеоролошким појавама у читавој области одговорности (FIR Сарајево);

-          Непосредно је одговоран за издавање правовремених и квалитетних информација типа SIGMET, AIRMET, GAMET, SIGWX, TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, прогноза за слијетање и полијетање, а по потреби и других;  

-          Припрема и израђује метеоролошку документацију за лет и врши метеоролошку припрему посаде авионаи других ваздухопловних корисника;

-          Израђује специјалне прогнозе за читаву област и доставља их корисницима;

-          Врши оперативну координацију рада између МЕТ, обје ACC јединице и TWR/APP јединице контроле летења, те службе трагања и спашавања и служби обавјештавања у ситацијама упозоравања и алармирања на опасне метеоролошке појаве, укључујући активности при акцијама трагања и спашавања;

-          Врши оперативни надзор над издатим прогнозама и упозорењима за област, руте или терминале и по потреби њихово усклађивање са промјенама;

-          Врши обуку приправника;

-          Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

-          ВСС, природословно-математички факултет, смјер метеорологија или физика;

-          Најмање 1 година радног искуства у струци;

-          Посједовање потврде о обучености;

-          Знање енглеског језика.

 

Број извршилаца : 2

 

2. Стручни сарадник за радне односе

 

Опис послова:

-          Израђује опште акте из подручја радних односа;

-          Припрема акте о именовању дисциплинских комисија Агенције;

-          Пружа неопходну техничку помоћ у вођењу дисциплинских поступака пред интерним дисциплинским комисијама агенције;

-          Сачињава текстове огласа и конкурса за оглашавање слободних радних мјеста (огласи и конкурси за интерни и екстерни премјештај, као и јавни огласи и конкурси);

-          Упућује огласеи конкурсена објављивање на начин утврђен законом и другим прописом;

-          Прегледава доспјелепријаве с аспекта уредности, комплетности и благовремености и врши одбацивање истих уколико то не учине или не могу учинити комисије за избор;

-          Припрема обавијести кандидатима о њиховом успјеху у поступку конкурса на прописан начин;

-          Организује објављивање резултата конкурса на прописан и уобичајен начин;

-          Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

-          ВСС, правни факултет;

-          Најмање 1 година радног искуства у струци;

-          Познавање енглеског језика.

 

Број извршилаца : 1

 

 

3. Стручни сарадник за правне послове у области набавкии инвестиција

 

Опис послова:

-          Врши правне послове у спровођењу процедура јавне набавке за Агенцију у складу са Законом о јавним набавкама БиХ;

-          Израђује нацрте општих аката у области набавке и инвестиција;

-          Припрема мишљења о приједлозима основа за вођење преговора и закључивања међународних и свих других споразума у области набавки и инвестиција;

-          Прати и проучава законске и подзаконске акте и по потреби иницира измјене и допуне те доношење законских и подзаконских аката који регулишу рад и организацију Агенције у области набавке и инвестиција; 

-          Израђује уговоре у области набавке и инвестиција;

-          Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

-          ВСС, правни факултет;

-          Најмање 1 година радног искуства у струци;

-          Познавање енглеског језика.

 

Број извршилаца : 1

 

4. 5. и 6. Приправници

 

Опис послова и радних задатака:

 

Приправници ће обављати послове у сврху оспособљавања за самосталан рад у оквиру своје струке и стицања потребног радног искуства за полагање стручног управног, односно јавног испита.

 

Посебни услови:

-          да има високу стручну спрему или завршен први циклус школовања додипломског студија који је вриједнован са 180 или 240 ECTS бодова;

-          да нема остварен радни стаж у трајању од једне (1) године или више након стицања високе стручне спреме.

 

Број извршилаца: 3

 

 

V  Општи условиза пријем у радни однос:

 

У складу са чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13) кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

a)      да има навршених 18 година живота;

b)      да је држављанин Босне и Херцеговине;

c)      да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с предумишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини;

d)      да није обухваћен одредбом члана IX. Став 1. Устава Босне и Херцеговине;

e)      да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

 

 

 

 

VI  Пријава на јавни оглас и докази о испуњавању опших и посебних услова

 

Пријава на јавни оглас мора садржавати јасно наведено радно мјесто на које се кандидат пријављује, као и име и презиме, адресу становања, број телефона и e –mail адресу.

 

Уз пријаву на јавни оглас кандидат је дужан доставити:

 

а) доказе о испуњавању општих услова:

-          Родни лист (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старија од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

-          Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала  не старијег од шест мјесеци);

-          Изјава овјерена од  надлежног органа да лице није обухваћено одредбама члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

б) доказе о испуњавању посебних услова дефинисаних за радно мјесто на које се кандидат пријављује:

-          Оригинал или овјерена копија факултетске дипломе, односно дипломе о завршеној средњој школи, а за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему уз диплому и додатак дипломи, изнимно само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца; у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини или бившој СФРЈ до 06.04.1992. године, страна диплома мора бити призната-нострификована (оригинал или овјерена копија аката о нострификацији-признавању);

-          Доказ о радном искуству у струци у складу са посебним условима радног мјеста на које се кандидат пријављује;

-          Доказ да нема остварен радни стаж након стицања високе стручне спреме у трајању од једне године или више (копија радне књижице или потврда/увјерење Завода за запошљавање), уколико је датум стицања високе стручне спреме приправника старији од једне године.

-          Доказ о знању, односно познавању енглеског језика (оригинал или овјерену копију);

ц) кратку биографију

 

Напомене :

- Кандидати су дужни доставити документе тражене јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

- Валидност докумената који по овом огласу имају ограничен рок трајања, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.

- Изабрани кандидати су дужни прије  потписивања Уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријавио, увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с предумишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини издато од стране суда (не старије од 3 мјесеца) и Изјаву овјерену од надлежног органа да лице у мјесту живљења не обавља самосталну професионалну дјелатност, односно да нема занатску радњу или властиту фирму, у супротном неће доћи до потписивања Уговора о раду, а кандидат се скида са листе успјешних кандидата.

- Са изабраним кандидатима за радно мјесто „Обласни прогностичар“ Агенција ће приликом закључивања уговора о раду уговорити обавезу стицања „потврде о обучености“ у року не дужем од једне године, у супротном, Агенција може отказати запосленику уговор о раду.

- Документација тражена Јавним огласом коју кандидати приложе неће се враћати кандидатима.

 

 

VII  Поступак избора:

 

Послодавац именује Комисију за избор запосленика која разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних услова спроводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те послодавцу доставља листу успјешних кандидата ради даљег поступања. У току поступка по јавном огласу, кандидати се обавјештавају писменоили путем e-mail-а о евентуалном одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања, те резултатима провјере знања, а изабрани кандидат се позива на закључење Уговора о раду.

 

VIII  Достављање пријава:

Пријаве се могу предати најкасније осам (8) дана од дана објаве јавног огласа у дневним новинама „ВЕЧЕРЊИ ЛИСТ“ директно на протокол Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш бб, 88000 Мостар, или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста на неодређено вријеме

у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш бб, 88000 Мостар.

 

Све додатне информације у вези са овим јавним огласом могу се наћи на вебстраници Агенције, www.bhansa.gov.ba.

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен јавним огласом неће се узимати у разматрање.

 

 

 

                                                                                                                         Директор       

                                                                _________________

                                                                                                    Даворин Приморац

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е