Image0031.jpg
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број: 1-12-34-2-3830-1/17

Мостар, 06.11.2017. године

 

На основу члана  8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13), члана 8. Правилника о раду број: 1-12-02-2-5712-1/16 од 21.03.2017. године, а у складу саодредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине број: 01-03-02-1649/12 од 17.10.2012. године  и Одлуке директора Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине о потреби пријема запосленика у радни однос у Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, број : 1-12-34-2-3830/17од 06.11.2017. године, Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине расписује: 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО  И ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

На локацијама: Мостар, Сарајево, Тузла, Бања Лука

 

I - На неодређено вријеме:

 1. Стручни сарадник за сигурност ваздушнепловидбе
 2. Самостални референт за капиталну имовину и ситни инвентар
 3. Шеф Одсјека за финансијске и инвестицијске послове
 4. Техничар за радионавигационе и метеоролошке системе
 5. Стручни сарадник за праћење и мјерење перформанси пословања
 6. Возач-курир
 7. Оператер предузлетног информисања
 8. Самостални референт за планирање и организацију обуке
 9. Посматрач

10. Стручни сарадник за план, анализу и статистику

11. Обласни прогностичар

12. Систем инжињер - стручни савјетник за оперативну мрежу

13. Систем инжињер - стручни савјетник за енергетске, машинскеи грађевинске објекте

14. Заштитар

15. Систем инжињер - стручни сарадник за комуникационе системе

16. Возач-курир

 

 

II - На одређено вријеме:

17. Савјетник за политику пословања - за период до 2 (двије) године

18. Оператер предузлетног информисања - до повратка одсутног запосленика, а најдуже 2 (двије) године

19. Посматрач - до повратка одсутног запосленика, а најдуже 2 (двије) године

 

 

III - Опис послова, посебни услови и број извршилаца

 

1. Стручни сарадник за сигурност ваздушнепловидбе

 

Опис послова:

 

Учествује у процесу успостављања система управљања сигурношћу (SMS) у Агенцији и побољшању SMS-а; учествује у дефинисању процеса и поступака у Агенцији, као и контроли њиховогспровођења; Учествује у примјени одговарајућих законских и подзаконских прописа везаних за систем управљања сигурношћу, захтјеве ESARR-а, као и других међународних стандарда из подручја сигурности; Учествује у раду стручних тијела EUROCONTROL-a, ICAO-а и других међународних субјеката; учествује у оспособљавању радника Агенције из подручја система управљања сигурности ваздушног саобраћаја (Safety Management System), у складу са својом стручношћу; Извршава послове Safety специјалиста („специјалистаза сигурност”); Учествује у активностима стручних тијела за истраживање догађаја, сигурносне процјене система и интерне прегледе стања сигурности; извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ВСС, технички факултет, смјер ваздухопловство, телекомуникације, електроника или информатика; најмање 1 година радног искуства у струци; најмање 6 мјесеци радног искуства у цивилном ваздухопловству; Знањеенглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

 

2. Самостани референт за капиталну имовину и ситни инвентар, један извршилац

 

Опис послова:

 

Води евиденцију сталних средстава, ситног инвентара, резервних дијелова и ауто гума; обавља мјесечно усклађивање аналитике са складиштима; Обавља припрему за попис сталних средстава и ситног инвентара; Припрема и обрађује пописне листе; Припрема приједлоге рјешења у случају отписа вишка или мањка сталних средстава и ситног инвентара; Обавља усаглашавање књиговодственог стања са стањем по попису; Спроводи књижење капиталне имовине и ситног инвентара и израђује рекапитулацију капиталне имовине по контима; Извршава послове везано за расходовање, продају, мањак и вишак основних средстава и ситног инвентара; Врши сравњавање стања о инвентури основних средстава; Извршава послове везано за реализацију свих одлука пописних комисија које се односе на основна средства и ситни инвентар, обрачун амортизације основних средстава и отпис ситног инвентара; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ВШС, економског смјера; Најмање 1 година радног искуства у струци; Познавање енглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

3. Шеф Одсјека за финансијске и инвестицијске послове

 

Опис послова:

 

Организује, управља и одговара за рад Одсјека и извршавање финансијских послова у организационим јединицама; Предузима потребне радње и мјере за финансијску стабилност и ликвидност; Примјењује законе и прописе из подручја финансија; Израђује потребне интерне инструкције и акте који прописују процедуре рада у складу са важећим законима примијењеним на институције БиХ у области пословања и финансија; Израђује приједлоге за материјале који прописују систем интерне финансијске контроле; Предлаже програме за стручно обучавање особља; Прати, примјењује и учествује у изради прописа ICAO-a иEUROCONTROL- а у вези с наплатом прихода; Израђује извјештаје о финансијском пословању; Израђује приједлог базе укупних трошкова за израдуобрачунске јединице за наплату прихода; Надзире вођење материјалних и финансијских евиденција и благајне Агенције; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ВСС, економски факултет; Најмање 3 године радног искуства у струци; Знање енглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

 

4. Техничар за радионавигационе и метеоролошке системе

 

Опис послова:

 

Извршава надзор, управљање и одржавање радионавигационих и метеоролошких система у складу са нормама прописаним у ваздухопловно-техничким поступцима и упутама; Координишепослове превентивног и корективног одржавања радионавигационих и метеоролошких система с директно надређеним; Води евиденције о раду уређаја, верификацијама, обављеним прегледима, поправцима и утрошеном материјалу; Учествује у инсталацијама, испитивањима и пуштању у рад радионавигационих и метеоролошких система; Учествује у специфицирању потребног резервног материјала, прибора, инструмената и алата; Учествује у ажурирању и изради документације за радионавигационе и метеоролошке системе, уређаје и инсталације; Остварује непосредну сарадњу с одржаваоцима остале опреме и уређаја; Извршава и друге послове и задатке у складу са оперативним упутама за рад; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ССС, техничког смјера; Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци; Посједовање потврде о обучености; Познавање енглеског језика.

 

Број извршилаца: 2

 

 

 

 

5. Стручни сарадник за праћење и мјерење перформанси пословања

 

Опис послова:

 

Израђује статистичке извјештаје и прогнозе кретања ваздушног саобраћајапо кључним индикаторима; Прати и извјештава о промјенама и трендовима у сљедећим областима: потражња за услугама у ваздушнојпловидби, структура и дистрибуција појединих категорија летова, кључни индикатори сигурности летења (safety), стање квалитета и правовремености вршења услуга ваздушног саобраћаја, ATFM кашњења узрокована ограничењима у услугама у ваздушнојпловидби и капацитетима аеродрома, основни индикатори ефикасности летења (flight-efficiency), оптимизирана употреба ваздушногпростора од стране цивилног и војног сектора, трошковна ефикасност пружања услуга у ваздушнојпловидби (ATM cost-efficiency); Израђује и доставља тијелима EUROCONTROL-а задуженим за мјерење пословања одговарајуће податке и извјештаје која се односе на Босну и Херцеговину, по потреби и налогу претпостављених учествује у њиховом раду. Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ВСС, економски факултет; Најмање 1 година радног искуства у струци; Знањеенглеског језика

 

Број извршилаца: 1

 

6. Возач-курир

 

Опис послова:

 

Извршава превентивно одржавање моторних возила; Извршава дневни преглед возила и потписује техничку исправност возила; Извршава послове службеног превоза моторним возилом материјала и документације; Извршава послове превоза и достављања мањих терета, опреме, ситног инвентара, канцеларијскоги потрошног материјала; Извршава послове дистрибуције поште и остале документације и ажурира помоћне евиденције поште; Извршава дистрибуцију материјала и штампе; Сарађује с Одсјеком за писарницу и архиву у погледу координације свога рада на пријему и отпреми поште; По потреби извршава послове као возач - пратилац; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ССС/ВКВ, саобраћајнашкола или друга средња школа; Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци.

 

Број извршилаца: 1

 

 

7. Оператер предузлетног информисања

 

Опис послова:

 

Врши предузлетно информисање посадеавиона; Прима, обрађује и доставља захтјеве за издавање NOTAM порука; Врши пријем, обраду и дистрибуцију планова лета, као и других порука у вези са планом лета те порука које се односе на сигурност ваздушнепловидбе (flight safety), као и најаве лета, одобрења и друге поруке које се односе на лет авиона; Прикупља, обрађује и доставља заинтересованима информације од значаја за сигурно, редовно и несметано одвијање ваздушног саобраћаја; Одговара за ажурирање Зборника ваздухопловних информација (AIP), информативних материјала и других докумената на располагању Канцеларији; Обавјештава Међународну NOTAM канцеларијуо свим одступањима од објављених порука; Пружа потребну стручну помоћ приликом самосталног предузлетног информисања које извршава пилот авиона (self briefing); Остварује непосредну сарадњу са осталим учесницима у контроли летења; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ССС техничког или друштвеног смјера; Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци; Посједовање потврде о обучености; Знање енглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

 

8. Самостални референт за планирање и организацију обуке, један извршилац

 

Опис послова:

 

Учествује у реализацији планова обуке и специјалистичких образовања; Врши припрему података и докумената који се потребни за организовање обуке и усавршавања запосленика Агенције; Организује путовања до и од одредишта у којем се врши обука и стручно оспособљавање; Остварује контакте с центрима за обуку и стручно оспособљавање унутар БиХ и у иностранству; Попуњава регистрацијске обрасце за пријаву запосленика за обуку и стручно оспособљавање; Организује и прати реализацију рекреације за особље Агенције; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ВШС,техничког или друштвеног смјера; Најмање 1 година радног искуствау струци; Познавање енглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

9. Посматрач

 

Опис послова:

 

Врши редовна, ванредна и специјална ваздухопловна и друга мјерења и посматрања у оквиру непрекидног процеса праћења развоја времена на аеродрому; Израђује метеоролошке извјештаје и укључује их у размјену преко расположивих телекомуникационих система или их непрекидно ставља на располагање корисницима; Непосредно је одговоран за издавање правовремених и квалитетних метеоролошких извјештаја типа METAR, SPECI. LOCAL MET иSPECIAL LOCAL MET; Води прописану метеоролошку документацију; Обавља послове текућег одржавања класичне метеоролошке опреме; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног

 

Посебни услови:

 

ССС техничког или друштвеног смјера; Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци; Посједовање потврде о обучености; Знањеенглеског језика

 

Број извршилаца: 3

 

 

10. Стручни сарадник за план, анализу и статистику

 

Опис послова:

 

Примјењује контни план и јединствене буџетске класификације; Учествује у изради финансијских планова Агенције;  Учествује у изради буџета, израђује материјале за мјесечне, тромјесечне и годишње финансијске извјештаје; Извршава рачунску и законску контролу;  Чува и дистрибуира финансијску документацију;  Припрема приједлоге ограничења плаћања у складу са расположивим средствима; Извршава анализу, планирање и извјештавање о финансијским токовима Агенције;  Прати извршавање финансијских планова; Уноси податке у информациони систем Агенције који се односе на финансијско пословање;  Одржава финансијску базу података; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ВСС, економски факултет; Најмање 1 година радног искуства у струци; Познавање енглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

 

11. Обласни прогностичар

 

Опис послова:

 

Врши оперативно метеоролошко осигурање ваздушнепловидбе у FIR Сарајево; Непрекидно прати стање и развој метеоролошких условакоји могу утицати на сигурно одвијање цивилне ваздушнепловидбе, врши анализу метеоролошких параметара и појава и израђује све врсте прогнозе времена и упозорења о опасним метеоролошким појавама у читавој области одговорности (FIR Сарајево); Непосредно је одговоран за издавање правовремених и квалитетних информација типа SIGMET, AIRMET, GAMET, SIGWX, TAF, AD WRNG, LLWS WRNG, прогноза за слијетање и полијетање, а по потреби и других; Припрема и израђује метеоролошку документацију за лет и врши метеоролошку припрему посаде авионаи других ваздухопловних корисника; Израђује специјалне прогнозе за читаву област и доставља их корисницима; Врши оперативну координацију рада између МЕТ, обје ACC јединице и TWR/APP јединице контроле летења, те службе трагања и спашавања и служби обавјештавање у ситуацијама упозоравања и алармирања на опасне метеоролошке појаве, укључујући активности при акцијама трагања и спашавања; Врши оперативни надзор над издатим прогнозама и упозорењима за област, руте или терминале и по потреби њихово усклађивање са промјенама; Врши обуку приправника; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ВСС, природословно-математички факултет, смјер метеорологија или физика; Најмање 1 година радног искуства у струци; Посједовање потврде о обучености;  Знањеенглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

 

 

12. Систем инжињер - стручни савјетник за оперативну мрежу

 

Опис послова:

 

Израђује техничке спецификације за мрежне системе; Учествује у пројектима и инвестицијама до пуштања система у оперативни рад; Израђује документацију за одржавање мрежних и IT система и уређаја; Учествује у изради програма и испитне документације за стицање дозвола за рад и овлаштења ваздухопловно-техничког особља; Израђује нормативе резервног материјала, алата, инструмената и прибора за мрежне и IT системе и уређаје; Израђује упуте и нормативе надзора, управљања и одржавања; Организује и учествује у инсталацијама, надзору радова, испитивању и пуштању у рад мрежних и IT система; Прати и примјењује међународне техничке стандарде, процедуре и протоколе и осигурава примјену система квалитета (QА) током одржавања BIHAN-a иIT мреже; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног

 

Посебни услови:

 

ВСС, технички факултет, смјер ваздухопловство, телекомуникације, електроника или информатика; Најмање 2 године радног искуства у струци; Најмање 1 година радног искуства у цивилном ваздухопловству; Знањеенглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

13. Систем инжињер - стручни савјетник за енергетске, машинскеи грађевинске објекте  

     

Опис послова:

 

Планира, прати и анализира реализацију техничких, организационих и других мјера у циљу повећања поузданости и расположивости ЕЕ и машинских инсталација и грађевинских објеката; Организује и координише пружање помоћи код одржавања, постављања и модификовања ЕЕ и машинских инсталација и грађевинских објеката; Учествује у пословима планирања и организовања вођења евиденција, радних налога, алата, инструмената и резервног материјала; Учествује у пословима процјењивања и постављања техничких захтјева за замјену застарјелих и за одржавање скупих ЕЕ и машинских инсталација и грађевинских објеката; Учествује у пословима планирања и организовања набавке резервних дијелова и материјала; Учествује у пословима организовања одређивања складишних минимума за резервне дијелове и материјал; Прати и примјењује међународне техничке стандарде, процедуре, протоколе и осигурава спровођењепроцедура система квалитета (QА) за ЕЕ и машинске инсталације и грађевинских објеката; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ВСС, технички факултет, смјер грађевина, машинство, енергетика или архитектура; Најмање 1 година радног искуства у струци; Знањеенглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

 

 

 

 

 

14. Заштитар

 

Опис послова:

 

Надзире простор испред објеката Агенције и паркинг површине; Извршава сигурносну контролу објеката; Одговара за надзор прилаза објектима Агенције; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ССС, друштвеног или техничког смјера; Цертификат о обављању послова физичке заштите.

 

Број извршилаца: 1

 

 

15. Систем инжињер - стручни сарадник за комуникационе системе

 

Опис послова:

 

Сервисира и модификује комуникационе системе; Израђује документацију за одржавање комуникационих система; Прати и проучава проблематику комуникационих система, као и опште трендове из ових области; Учествује у пословима процјењивања и постављања техничких захтјева за набавку нових и замјену застарјелих комуникационих система којима је опремљен Центар; Предлаже и реализује рационализације у одржавању комуникационих система; Учествује у пословима планирања набавке резервних дијелова;  Учествује у пословима планирања калибраже комуникационих система; Учествује у пословима одређивања складишних минимума за резервне дијелове и материјал; Сарађује у изради програма модернизације и развоја комуникационих система; Прати и примјењује међународне техничке стандарде, процедуре, протоколе и осигурава спровођењепроцедура система квалитета (QА) током одржавања радионавигационих и метеоролошких система; Прати и анализира стање система веза и предлаже мјере за њихово унапрјеђење и развој; Води евиденцију о закупљеним каналима везе те прати њихов квалитет и поузданост; Извјештава шефа Одсјека за ваздухопловну технику о стању комуникационих система, стању резервних дијелова, поступцима редовног и интервентног одржавања на дневној и мјесечној бази, у складу са важећим Правилником о поступцима и извјештавању; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ВСС, технички факултет, смјер ваздухопловство, телекомуникације, електроника или информатика; Најмање 1 година радног искуства у струци; Најмање 6 мјесеци радног искуства у цивилном ваздухопловству;

 

Број извршилаца: 1

 

 

16. Возач-курир

 

Опис послова:

 

Извршава превентивно одржавање моторних возила; Извршава дневни преглед возила и потписује техничку исправност возила; Извршава послове службеног превоза моторним возилом материјала и документације; Извршава послове превоза и достављања мањих терета, опреме, ситног инвентара, канцеларијскоги потрошног материјала; Извршава послове дистрибуције поште и остале документације и ажурира помоћне евиденције поште; Извршава дистрибуцију материјала и штампе; По потреби извршава послове као возач - пратилац; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ССС/ВКВ, саобраћајнашкола или друга средња школа; Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци.

 

Број извршилаца: 1

 

17. Савјетник за политику пословања

 

Опис послова:

 

Анализира и припрема материјале за замјеника директора Агенције; Помаже замјенику директора Агенције у координацији с осталим члановима Управе Агенције; Прати прописе од интереса за Агенцију и предлаже одговарајуће мјере; Анализира и прати развојну политику Агенције и савјетује замјеника директора у погледу доношења одговарајућих мјера; Спроводи стручну координацију са тијелима ICAO-a иEUROCONTROL-а; По потреби учествује у раду Стручног колегија Агенције; Прати реализацију закључака Стручног колегија; Обавља и друге послове по налогу замјеника директора.

 

Посебни услови:

 

ВСС, факултет техничког или друштвеног смјера; Најмање 3 године радног искуства; Најмање 1 година радног искуства у цивилном ваздухопловству; Знање енглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

 

18. Оператер предузлетног информисања

 

Опис послова:

 

Врши предузлетно информисање посадеавиона; Прима, обрађује и доставља захтјеве за издавање NOTAM порука; Врши пријем, обраду и дистрибуцију планова лета, као и других порука у вези са планом лета те порука које се односе на сигурност ваздушнепловидбе (flight safety), као и најаве лета, одобрења и друге поруке које се односе на лет авиона; Прикупља, обрађује и доставља заинтересованима информације од значаја за сигурно, редовно и несметано одвијање ваздушног саобраћаја; Одговара за ажурирање Зборника ваздухопловних информација (AIP), информативних материјала и других докумената на располагању Канцеларији; Обавјештава МеђународнуNOTAM канцеларијуо свим одступањима од објављених порука; Пружа потребну стручну помоћ приликом самосталног предузлетног информисања које извршава пилот авиона (self briefing); Остварује непосредну сарадњу са осталим учесницима у контроли летења; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ССС техничког или друштвеног смјера; Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци; Посједовање потврде о обучености; Знање енглеског језика.

 

Број извршилаца: 1

 

 

19. Посматрач

 

Опис послова:

 

Врши редовна, ванредна и специјална ваздухопловна и друга мјерења и посматрања у оквиру непрекидног процеса праћења развоја времена на аеродрому; Израђује метеоролошке извјештаје и укључује их у размјену преко расположивих телекомуникационих система или их непрекидно ставља на располагање корисницима; Непосредно је одговоран за издавање правовремених и квалитетних метеоролошких извјештаја типа METAR, SPECI. LOCAL MET и SPECIAL LOCAL MET; Води прописану метеоролошку документацију; Обавља послове текућег одржавања класичне метеоролошке опреме; Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

 

ССС техничког или друштвеног смјера; Најмање 6 мјесеци радног искуства у струци; Посједовање потврде о обучености; Знање енглеског језика

 

Број извршилаца: 1

 

IV  Општи услови за пријем у радни однос:

 

У складу са чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 и 32/13) кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

а) да има навршених 18 година живота;

б) да је држављанин Босне и Херцеговине;

в) да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено сапредумишљајему складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини;

г) да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

д) да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

 

 

V Пријава на јавни оглас и докази о испуњавању општих и посебних услова

Пријава на јавни оглас мора садржавати јасно наведено радно мјесто на које се кандидат пријављује, као и име и презиме, адресу становања, број телефона и и-мејладресу.

Уз пријаву на јавни оглас кандидат је дужан доставити:

а) доказе о испуњавању општих услова:

 

- Родни лист (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старија од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

- Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала  не старијег од шест мјесеци);

- Изјава овјерена од  надлежног органа да лице није обухваћено одредбама члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

 

б) доказе о испуњавању посебних услова дефинисаних за радно мјесто на које се кандидат пријављује:

- Оригинал или овјерена копија факултетске дипломе, односно дипломе о завршеној средњој школи, а за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему уз диплому и додатак дипломи, осиму случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца; у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини или бившој СФРЈ до 06.04.1992. године, страна диплома мора бити призната-нострификована (оригинал или овјерена копија аката о нострификацији-признавању);

- Доказ о радном искуству у струци у складу са посебним условима радног мјеста на које се кандидат пријављује;

- Доказ о знању, односно познавању енглеског језика (оригинал или овјерену копију);

- Доказ о радном искуству у цивилном ваздухопловству за радна мјеста под 1, 12, 15 и 17;

- Цертификат о обављању послова физичке заштите за радно мјесто под 14, издат од надлежног органа у БиХ

 

 в) Кратку биографију

Напомене:

Кандидати су дужни доставити документе тражене јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

 • Валидност докумената који по овом огласу имају ограничен рок трајања, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.
 • Изабрани кандидати су дужни прије  потписивања Уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријавио, увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с предумишљајему складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини издато од стране суда (не старије од 3 мјесеца) и Изјаву овјерену од надлежног органа да лице у мјесту живљења не обавља самосталну професионалну дјелатност, односно да нема занатску радњу или властиту фирму, у супротном неће доћи до потписивања Уговора о раду, а кандидат се скида са листе успјешних кандидата.
 • Са изабраним кандидатима Агенција ће приликом закључивања уговора о раду уговорити обавезу стицања „потврде о обучености“ у року не дужем од једне године, у супротном, Агенција може отказати запосленику уговор о раду.
 • Документација тражена Јавним огласом коју кандидати приложе неће се враћати кандидатима.

 

VI Поступак избора:

Послодавац именује Комисију за избор запосленика која разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних условаспроводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те послодавцу доставља листу успјешних кандидата ради даљег поступања.

У току поступка по јавном огласу, кандидати се обавјештавају писмено или путем мејлао евентуалним одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања, те резултатима провјере знања, а изабрани кандидат се позива на закључење Уговора о раду.

 

VII Достављање пријава:

Пријаве се могу предати најкасније осам (8) дана од дана објаве јавног огласа у дневним новинама „Глас Српске“ директно на протокол Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш бб, 88000 Мостар или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за попуњавање радних мјеста на неодређено и одређено вријеме

у Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби БиХ - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш бб, 88000 Мостар

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен јавним огласом неће се узимати у разматрање.

 

 

                                                                                                             директор

_______________

Даворин Приморац

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е