ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

Број: 1-12-34-2-1244-1/20

Мостар: 25.02.2020. године

 

На основу члана 8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Правилника о раду број: 1-12-02-2-198/18, у складу содредбама Правилника о унутрашњојорганизацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине број: 01-03-02-1649/12 од 17. 10. 2012. године  и Одлуке о потреби пријема запосленика у радни однос на неодређено вријемеброј:1-12-34-2-1244/20 од 25.02.2020. године, Агенција за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЈЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

 

За радно мјесто : Шеф Одсјека за надзор и контролу система

 

I  ОПИС ПОСЛОВА, ПОСЕБНИ УСЛОВИИ БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА

а) Опис послова:

-    Руководи Одсјеком за надзор свих системауправљања ваздушним саобраћајемпо систему 24/7;

-    У сарадњи са шефовима осталих одсјека одговоран је за несметан и континуиран рад свих система;

-    У сарадњи са шефовима одсјека из оперативно-техничког домена, учествује у изради contingency процедура, планова одржавања те модернизације система;

-    У случају испада појединих системаосигурава: правовремено обавјештавање свих релевантних лица, предузимање хитних поступака санирања испада према унапријед дефинисаним процедурама, у сарадњи са шефовима одсјека из оперативно-техничког домена анализира разлоге који су довели до испада те на основу тога ажурира планове одржавања и процедуре дјеловања у случају испада са циљем превенције будућих испада, вођење детаљне евиденције/статистике свих испада.

-    Организира, управља и одговара за рад Одсјека;

-    У сарадњи са шефовима других одсјека, организира планске реконфигурације система;

-    Учествује у изради ваздухопловно-техничких упута за надзор, управљање и одржавање уређаја и система;

-    Предлаже и осигурава проведбу образовања и стручног усавршавања запосленика Одсјека;

-    Учествује у пословима пријема, тестирања, калибраже и верификације исправности уређаја и система;

-    Планира и предлаже даљњи развој централног надзора и управљања;

-    Контролишеевиденцију о раду уређаја и система, поправцима, верификацији и утрошеном материјалу;

-    Учествује у специфицирању резервног материјала, алата, инструмената и прибора заједно с Оперативно-техничким центром ради цјеловитости информације о стању;

-   Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

б) Посебни услови :

-    ВСС, технички факултет, смјер ваздухопловство, телекомуникације, електроника или информатика;

-    Најмање 3 године радног искуства у струци;

-    Најмање 1 година радног искуства у цивилном ваздухопловству;

-   Знање енглеског језика.

 

ц)  Број извршилаца: 1 извршилац

 

 

II  ОПШТИ УСЛОВИЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС:

 

У складу са чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

a)      да има навршених 18 година живота;

b)      да је држављанин Босне и Херцеговине;

c)      да против њега није покренут казнени поступак за казнено дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за казнено дјело учињено с умишљајем у складу с казненим законима у Босни и Херцеговини;

d)      да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

e)      да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

 

 

 

 

III  ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС И ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ УСЛОВА

 

Пријава на јавни оглас мора садржавати јасно наведено радно мјесто на које се кандидат пријављује, као и име и презиме, адресу становања, број телефона и адресу е –поште.

 

Уз пријаву на јавни оглас кандидат је дужан доставити:

 

а) доказе о испуњавању општих услова:

- Родни лист (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копијаоригинала не старија од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

- Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копијаоригинала  не старијег од шест мјесеци);

- Изјава овјерена од надлежног органа да особа није обухваћена одредбама члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

 

б) доказе о испуњавању посебних условадефинисаних за радно мјесто на које се кандидат пријављује:

- Оригинал или овјерена копијафакултетске дипломе, а за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском системууз диплому и додатак дипломи, изузетно само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копијуфакултетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца; у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини или бившој СФРЈ до 6. 4. 1992. године, страна диплома мора бити призната-нострификована (оригинал или овјерена копијааката о нострификацији-признавању);

- Доказ о радном искуству у струци у складу с посебним условимарадног мјеста на које се кандидат пријављује;

- Доказ о радном искуству у цивилном ваздухопловствуу складу с посебним условимарадног мјеста на које се кандидат пријављује;

- Доказ о знању, односно познавању енглеског језика (оригинал или овјерену копију).

 

ц) кратку биографију

 

Напомене :

-          Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

-          Исправност докумената који по овом огласу имају ограничен рок трајања, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.

-          Изабрани кандидати су дужни прије потписивања Уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријављују, увјерење да против кандидата није покренут казнени поступак за казнено дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за казнено дјело учињено с умишљајем у складу с казненим законима у Босни и Херцеговини издато од стране суда (не старије од 3 мјесеца) и изјаву овјерену од надлежног органа да особа у мјесту живљења не обавља самосталну професионалну дјелатност, односно да нема занатску радњу или властиту фирму, у супротном неће доћи до потписивања Уговора о раду, а кандидат се скида с Листе успјешних кандидата.

-          Документација тражена Јавним огласом коју кандидати приложе неће се враћати кандидатима.

 

 

 

 

IV  ПОСТУПАК ИЗБОРА:

 

Послодавац именује Комисију за избор запосленика које разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних услова, проводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те послодавцу доставља Листу успјешних кандидата ради даљњег поступања. У току поступка по Јавном огласу, кандидати се обавјештавају писменим путем или путем е-поште о евентуалном одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања, те резултатима провјере знања, а изабрани кандидат се позива на закључење Уговора о раду.

 

 

V  ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА:

Пријаве се могу предати најкасније осам (8) дана од дана објаве јавног огласа у дневним новинама „ГЛАС СРПСКЕ“ изравно на протокол Агенције за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш бб, 88000 Мостар, или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за попуњавање радног мјеста на неодређено вријеме

у Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби БиХ - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш бб, 88000 Мостар.

 

Све додатне информације у вези с овим јавним огласом могу се наћи на web страници Агенције, www.bhansa.gov.ba.

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копијетражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом неће се узимати у разматрање.

 

                                                                                                                                                                                                                                            директор 

 

                                                                                                                                                                                                                                         _________________

                                                                                                                                                                                                                                          Даворин Приморац

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е