ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЈЕСТА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Број: 1-12-34-2-2036-1/19

Мостар, 19.03.2019. године

 

На основу члана  8. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), члана 8. Правилника о раду број: 1-12-02-2-198/18, у складу са одредбама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине, број: 01-03-02-1649/12 од 17.10.2012. године  и Одлуке директора Агенције за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине о потреби пријема запосленика у радни однос на одређено вријеме у Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине, број: 1-12-34-2-2036/19од 19.03.2019. године, Агенција за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЈЕСТА

 НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ

У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ВАЗДУШНОЈПЛОВИДБИ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

 

 

I  На одређено вријеме:

  1. Прилазни радарски контролор летења (APS/RAD), ради замјене запосленика одсутног због школовања, а најдуже двије (2) године, 1 извршилац

 

II  Опис послова, посебни услови и број извршилаца

Опис послова:

-    Извршава послове прилазне радарске контроле летења у складу са прописаном технологијом рада;

-    Оперативно одговара за вођење ваздухопловау зони прилазне радарске контроле летења;

-    Одговара за редовно, експедитивно и сигурно одвијање ваздушног саобраћаја;

-    Прибавља и просљеђује информације потребне за сигурно и несметано извршавање контроле летења;

-    Пружа сву потребну помоћ ваздухопловимау нужди и опасности;

-    У случају отказивања техничке помоћи (радар) преузима одговорност за процедурално вођење ваздухопловау зони прилазне контроле летења;

-    Остварује непосредну координацију са осталим радним мјестима у Центру, службама на аеродрому, као и са сусједним ТМА и центром обласне контроле;

-   Извршава друге послове и задатке по налогу непосредно надређеног.

 

Посебни услови:

-    ВСС/ВШС/ССС техничког или друштвеног смјера;

-    Најмање 1 година радног искуства на пословима контроле ваздушнепловидбе;

-    Посједовање дозволе контролора летења са одговарајућим важећим овлаштењима.

 

Број извршилаца : 1

 

III  Општи услови за пријем у радни однос:

 

У складу са чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

 

a)      да има навршених 18 година живота;

b)      да је држављанин Босне и Херцеговине;

c)      да против њега није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини;

d)      да није обухваћен одредбом члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

e)      да је физички и психички способан за обављање послова радног мјеста на које се пријављује.

 

IV  Пријава на јавни оглас и докази о испуњавању општих и посебних услова

 

Пријава на јавни оглас мора садржавати јасно наведено радно мјесто на које се кандидат пријављује, као и име и презиме, адресу становања, број телефона и е –mail адресу.

 

Уз пријаву на јавни оглас кандидат је дужан доставити:

 

а) доказе о испуњавању општих услова:

-          Родни лист (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала не старија од шест мјесеци, осим ако се ради о увјерењу на коме је изричито наведено да се издаје без ограничења рока важења);

-          Увјерење о држављанству (оригинал не старији од шест мјесеци или овјерена копија оригинала  не старијег од шест мјесеци);

-          Изјава овјерена од надлежног органа да лице није обухваћено одредбама члана IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине;

б) доказе о испуњавању посебних услова дефинисаних за радно мјесто на које се кандидат пријављује:

-          Оригинал или овјерена копија факултетске дипломе, а за кандидате који су високо образовање стекли по Болоњском систему уз диплому и додатак дипломи, изузетно само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену копију факултетске дипломе достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца; у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини или бившој СФРЈ до 06.04.1992. године, страна диплома мора бити призната-нострификована (оригинал или овјерена копија аката о нострификацији-признавању);

-          Доказ о радном искуству у струци у складу са посебним условима радног мјеста на које се кандидат пријављује;

-          Дозвола контролора летења са одговарајућим важећим овлаштењима (APS LQSA).

 

ц) кратку биографију

 

Напомене :

-          Кандидати су дужни доставити документе тражене Јавним огласом, а документи који нису у складу с истим неће се узимати у разматрање.

-          Валидност докумената који по овом огласу имају ограничен рок трајања, рачуна се даном пријема пријаве кандидата.

-          Изабрани кандидати су дужни прије  потписивања Уговора о раду доставити љекарско увјерење о здравственој способности за обављање послова радног мјеста на које се пријављују, увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу с кривичним законима у Босни и Херцеговини издато од стране суда (не старије од 3 мјесеца) и изјаву овјерену од надлежног органа да лице у мјесту живљења не обавља самосталну професионалну дјелатност, односно да нема занатску радњу или властиту фирму, у супротном неће доћи до потписивања Уговора о раду, а кандидат се скида са Листе успјешних кандидата.

-          Документација тражена Јавним огласом коју кандидати приложе неће се враћати кандидатима.

 

V  Поступак избора:

 

Послодавац именује Комисију за избор запосленика која разматра пристигле пријаве кандидата у смислу испуњавања општих и посебних услова проводи поступак испитивања кандидата обављањем тестирања, те послодавцу доставља Листу успјешних кандидата ради даљњег поступања. У току поступка по Јавном огласу, кандидати се обавјештавају писменим или путем е-mail-а о евентуалном одбацивању њихове пријаве, о датуму, времену и мјесту одржавања провјере знања, те резултатима провјере знања, а изабрани кандидат се позива на закључење Уговора о раду.

VI  Достављање пријава:

Пријаве се могу предати најкасније осам (8) дана од дана објаве Јавног огласа у дневним новинама „Ослобођење“ директно на протокол Агенције за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине, Ортијеш бб, 88000 Мостар, или послати поштом препоручено на адресу:

Агенција за пружање услуга у ваздушнојпловидби Босне и Херцеговине

„Јавни оглас за попуњавање радног мјеста на одређено вријеме

у Агенцији за пружање услуга у ваздушнојпловидби БиХ - НЕ ОТВАРАЈ“,

Ортијеш бб, 88000 Мостар.

 

Све додатне информације у вези са овим Јавним огласом могу се наћи на wеб страници Агенције, www.bhansa.gov.ba

 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока који је утврђен Јавним огласом неће се узимати у разматрање.

 

 

 

                                                                                                            Директор

     

                                                                                                  _________________

                                                                                                    Даворин Приморац

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е