Информација (25)

У складу са čланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама БиХ, Агенција за пруžање услуга у зраčној пловидби Босне и Херцеговине, објављује информацију:

 У складу са čланом 21. таčка ц) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Слуžбени гласник БиХ“, број:39/14), Агенција проводи преговараčки поступак без објаве обавјеšтења за набавку одрžавања Share Point-а – документ менадžмент система.

 Документација, тј. захтјев за уčеšćе, моžе се преузети у просторијама Агенције, на адреси: Ортијеš бб, Мостар.

Вијести Новости


icon Конкурси и тендери Јавне набавке | Конкурси

icon Организационе јединице BHANSA-е