TRM 20191023.jpg
Pored toga cilj radionice je bio usklađivanje aktivnosti između upravljanja timskim radom i upravljanja stresom

EUROCONTROL je razvio koncept „Upravljanje timskim resursima  (Team Resource Management TRM)” u prvom redu namijenjen kontrolorima zračnogsaobraćaja, a koji ima za cilj smanjivanje utjecaja grešaka nastalih kao rezultat timskog rada unutar ATM sistema na sigurnost zračne plovidbe, razvijanje pozitivnog  stava prema vještinama i značaju timskog rada i ljudskom učinku u kontroli zračnog saobraćaja.

U vezi s gore navedenim konceptom BHANSA i EUROCONTROL su u vremenu 22 –23. 10. 2019. u Sarajevu zajednički organizirali radionicu: Team Resource Management - TRM  Workshop.

Cilj radionice, na kojoj je bilo 40 sudionika iz EUROCONTROL-a, BHANSA-e i drugih pružalaca usluga u zračnoj plovidbi iz cijele Evrope, bila je razmjena iskustava o TRM-u  kontrolora zračnog saobraćaja, a u cilju ispunjavanja zahtjeva vezanih za ljudski faktor iz regulativa EU 373/2017 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim saobraćajem/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi.

Pored toga cilj radionice je bio usklađivanje aktivnosti  između upravljanja timskim radom i upravljanja stresom.

Na početku su date osnovne informacije o BHANSA-i, a zaposlenici BHANSA su u radnom dijelu iste prezentirali implementaciju TRM u BHANSA-i, ulogu psihologa, sporta i fizičkih aktivnosti u upravljanju stresom. Sudionici radionice iz drugih država su predstavili implementaciju TRM u njihovim pružateljima usluga u zračnoj plovidbi. Izvršena je i praktična demonstracija jedne od vježbi koja se koristi na TRM radionicama.

Predstavnici EUROCONTROL-a su naglasili da je u završnoj fazi izrada smjernica za praktičnu implementaciju TRM što će pružateljima usluga u zračnoj plovidbi pomoći da ujednače praksu u implementaciji TRM širom Evrope. Pored toga prezentirali su zahtjeve za ljudski faktor iz regulative 373/2017 i iskustva Maastricht UAC o uspostavi tzv. Energy Managment-a.

Na kraju radionice ocijenjeno je da je ista bila veoma korisna te je zaključeno da će se TRM radionice EUROCONTROL-a održavati i u narednom periodu na godišnjem planu.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e