10.jpg
Iz uvida u dokumentaciju, jasno je da je za manjak u iznosu od 1.624.756,74 EURA odgovorno rukovodstvo BHDCA, a o čemu je BHANSA blagovremeno obavijestila Parlamentarnu skupštinu BiH i Vijeće ministara BiH.

RUKOVODSTVO BHDCA NA ČELU SA GENERALNIM DIREKTOROM JE ODGOVORNO ZA NEDOSTAVLJANJE FINANSIJSKE DOKUMENTACIJE ZA SREDSTVA NABAVLJENA IZ EBRD KREDITA U IZNOSU OD 1.624.756,74 EURA

U svrhu istinitog informisanja javnosti ističemo sljedeće:

Usvajanjem „Strategije za razvoj sistema upravljanja zračnim saobraćajem u Bosni i Hercegovini (dalje: BHATM strategija)“ od strane Vijeća ministara BiH, 6. oktobra 2005. godine, definisana su dugoročna rješenja za organizaciju i izgradnju jedinstvenog sistema za pružanje usluga kontrole letenja u BiH, kroz zadovoljenje operativnih, tehničkih, finansijskih i institucionalnih zahtjeva, te je određena Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) kao nosilac predmetnih aktivnosti. U tu svrhu Vijeće ministara BiH je tokom 2006. godine i 2008. godine odobrilo zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u ukupnom iznosu od 17 miliona EURA.


Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 53. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 13. 05. 2009. godine i na 29. sjednici Doma naroda, održanoj 20. 05. 2009. godine, usvojila je Zakon o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj:43/09).


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o imenovanju Vijeća Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 102/09), čime je konstituirano Vijeće Agencije kao organ koji nadzire poslovanje Agencije i obavlja druge zadaće utvrđene odredbama Zakona i Statuta Agencije. Na prijedlog Vijeća Agencije, Vijeće ministara BiH je na svojoj 125. sjednici održanoj 24. 06. 2010. godine, dalo saglasnost na Odluku o imenovanju vršilaca dužnosti direktora i dva zamjenika direktora Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.


Po davanju saglasnosti Vijeća ministara BiH na Pravilnik o sistematizaciji i davanju odobrenja na Pravilnik o plaćama, a koje je zaprimljeno 18. 04. 2013. godine, započela je tranzicija institucija civilnog zrakoplovstva (FED CAD, RS CAD, BHDCA).

U noći sa 31. 12. 2013. godine na 01.01.2014. godine BHANSA je od FED CAD i RS CAD preuzela zaposlenike, kao i odgovornost za pružanje usluga prilazne i aerodromske kontrole zračnog saobraćaja na aerodromima Sarajevo, Mostar, Banja Luka i Tuzla, zajedno sa pripadajućim službama.


Nakon uspješnog okončanja tranzicije institucija stvoreni su preduslovi za ispunjenje obaveza iz člana 6. stav (1) Zakona o Agenciji, a kojim je definisano da će sva imovina i sredstva nabavljena iz EBRD-ovog kredita u okviru Strategije za razvoj sistema upravljanja zračnim saobraćajem u Bosni i Hercegovini (dalje: BHATM strategija), biti upisana u knjigovodstvenu evidenciju Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (dalje: BHANSA). Nadalje, članom 6. stav (2) Zakona propisano je da će Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, kao nosilac provedbe BHATM Strategije, prenijeti na Agenciju sva prava i obveze koje proizlaze iz provedbe, uključujući i obvezu vraćanja kredita Evropskoj banci za obnovu i razvoj.

Slijedom iznesenog, od strane v.d. Uprave Agencije imenovane su Komisije za preuzimanje imovine i sredstava nabavljene u okviru BHATM Strategije.


Zadatak Komisije BHANSA-e, bio je preuzimanje i knjiženje cjelokupne finansijske dokumentacije nastale na osnovu preuzimanja imovine i sredstava nabavljenih iz EBRD-ovog kredita u okviru implementacije BHATM Strategije. Na temelju dostavljene finansijske dokumentacije od strane Komisije BHDCA, Komisija BHANSA-e konstatovala je manjak u iznosu od 1.624.756,74 EURA, a zbog nedostavljanja potrebne finansijske dokumentacije od strane Komisije BHDCA za inostranog dobavljača INDRA.

Iz uvida u dokumentaciju, kojeg možete preuzeti OVDJE jasno je da je za manjak u iznosu od 1.624.756,74 EURA odgovorno rukovodstvo BHDCA, a o čemu je BHANSA blagovremeno obavijestila Parlamentarnu skupštinu BiH i Vijeće ministara BiH.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e