IMG-c3f8495d5f65e33f8cd92eb2014f0d46-V.jpg
Sistem se koristi za potrebe Centra oblasne kontrole letenja (BHACC) s obje operativne jedinice (ATCU I Sarajevo i ATCU II Banja Luka) i Jedinice prilazne i aerodromske kontrole letenja Sarajevo

BHANSA je u noći 24/25. 4. 2019. godine stavila u operativnu upotrebu novi sistem za obradu podataka MangAir DPS zajedno s pripadajućim sistemom za obradu radarskih podataka ARTAS. Uvođenje MangAir je provedeno po precizno definiranom planu tranzicije te je bilo nadzirano od strane  inspektora Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA). Na raspolaganju su bili i stručnjaci proizvođača opreme  proizvođača INDRA Systemas iz Španjolske.

Sistem se koristi za potrebe Centra oblasne kontrole letenja (BHACC) s obje operativne jedinice (ATCU I Sarajevo i ATCU II Banja Luka) i Jedinice prilazne i aerodromske kontrole letenja Sarajevo.

Na ovaj način poboljšan je kvalitet usluga u zračnoj plovidbi za korisnike usluga uz osiguranje najvišeg nivoa sigurnosti zračne plovidbe te je realizirana još jedna veoma značajna  aktivnost u pravcu postizanja najvišeg strateškog cilja BHANSA-e u preuzimanju odgovornosti za pružanje usluga kontrole zračne plovidbe u cjelokupnom zračnom prostoru BiH od pružalaca usluga iz susjednih država, a koje je planirano za 5. 12. 2019. god.

Sistem za obradu podataka MangAir DPS je dizajniran u skladu s operativnim potrebama i zahtjevima BHANSA-e. Radne pozicije kontrolora zračnog saobraćaja omogućavaju pružanje usluga radarske kontrole zračnog saobraćaja  i opremljene su pokazivačem situacije u zračnom prostoru. U MangAir DPS podaci sa svih senzora su obrađeni sistemom za obradu podataka ARTAS prikupljenih sredstvima za nadzor (radari) kako bi prema BHACC i JPAKL Sarajevos osigurali pouzdanu i kontinuirano ažuriranu sliku cijelog prostora nadležnosti BHANSA-e.

MangAir DPS kontrolorima zračnog saobraćaja omogućava korištenje najnovijih sigurnosnih  mreža  -Safety Nets koje ih upozoravaju na smanjenje vertikalnog i/ili horizontalnog rastojanja  između dva (ili više) zrakoplova ispod unaprijed određenih parametara (STCA), ulazak u zabranjeni dio zračnog prostora ili prolazak unutar manje od propisane udaljenosti od zračnog prostora (APW)te ukoliko je zrakoplov ispod unaprijed određenog nivoa leta i/ili u blizini zemlje (MSAW).

MangAir DPS također omogućava upozorenje kontrolora zračnog saobraćaja ukoliko postoji gubitak definiranog razdvajanja izračunatih putanja letova u unaprijed definiranom vremenu (MTCD).

U skladu s važećim propisima na podsistemu za snimanje podatkovne komunikacije arhivira se interakcija kontrolor/sistem, a nadzor i upravljanje sistema osiguran je na odgovarajućim pozicijama  lociranim u tehničkim i operativnim salama u ATCU I i ATCU II.

Novi sistem za obradu podataka omogućio je operativna poboljšanja  u tzv. Mode S deklariranom području što kontrolorima zračnog prometa daje detaljne i preciznije nego do sada podatke o letu svakog pojedinačnog zrakoplova. Pored toga MangAir DPS od sada radi u SECSI FRA okruženju (zračni prostor Austrije, Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore) bez korištenja obaveznih intermediate tačaka.

Sa aspekta radarske prilazne kontrole Sarajevo u operativnom smislu MangAir DPS omogućava tzv. stripless sistem, sistem bez korištenja papirnatog stripa na radnoj poziciji.

Pored već ranije uvedenog novog sistema glasovnih komunikacija u Operativnoj jedinici Sarajevo slijedi uvođenje istog sistema u Operativnoj jedinici Banja Luka te nadogradnja postojećeg VHF/UHF sistema BHANSA što će dodatno poboljšati kvalitet i sigurnost naših usluga.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e