11.jpg
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je u auradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Direkcijom za civilno zrakoplovstvo BiH, Komitetom za upravljanje zračnim prostorom BiH i EUROCONTROL-om uspostavila Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) s ciljem potpunog uspostavljanja funkcionalnog i efikasnog upravljanja zračnim prostorom (Airspace Management - ASM)

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA) je u auradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Direkcijom za civilno zrakoplovstvo BiH, Komitetom za upravljanje zračnim prostorom BiH i EUROCONTROL-om uspostavila Jedinicu za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) s ciljem potpunog uspostavljanja funkcionalnog i efikasnog  upravljanja zračnim prostorom (Airspace Management - ASM).

Uspostavljanje AMC je izvršeno na temelju Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/09), Pravilnika o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora ("Službeni glasnik BiH" broj: 79/10)  te Pravilnika o uspostavi i organizaciji jedinice za upravljanje zračnim prostorom ("Službeni glasnik BiH" broj: 9/17).

Ova jedinica je nadležna za operativno upravljanje zračnim prostorom (nivo 2), odnosno na predtaktičkom nivou, a s operativnim radom počinje 6. 12.2018. godine.

Jedinicom za upravljanje zračnim prostorom  (AMC - Airspace Management Cell) rukovodi BHANSA, a u njenom radu, pored osoblja BHANSA-e, učestvuje i osoblje MO BiH.

Uspostavljanjem Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell)  je u Bosni i Hercegovini u potpunosti završena implementacija koncepta fleksibilnog upravljanja zračnim prostorom (FUA) i odredaba Zakona o zrakoplovstvu BiH o upravljanju zračnim prostorom čime se omogućava povećanje kapaciteta sistema pružanja usluga u zračnoj plovidbi kao jednog od  bitnih elemenata u procesu implementacije ATM strategije koja za konačan cilj ima  pružanje usluga kontrole zračnog saobraćaja u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine od strane BHANSA-e.

Osnovna načela upravljanja zračnim prostorom Bosne i Hercegovine na strateškom i predtaktičkom nivou,  kontakt informacije Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC - Airspace Management Cell) i obrazac zahtjeva za korištenje zračnog prostora su objavljeni na web stranici Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, putem linka:

http://www.bhansa.gov.ba/upravljanje-zra%C4%8Dnim-saobra%C4%87ajem/upravljanje-zra%C4%8Dnim-prostorom/obrasci

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e