Certifikat.jpg
U postupku obnove certifikata sudjelovale su sve organizacijske jedinice BHANSA-e pri čemu su zaposlenici BHANSA-e uložili veliki trud kako bi se ispunili svi propisani zahtjevi.

Donošenjem rješenja BHDCA od 18. 4. 2019. god. završen je postupak obnavljanja certifikata BHANSA-e kao pružatelja usluga u zračnoj plovidbi te je izdat Certifikat za pružanje usluga u zračnoj plovidbi ANS-004.

U skladu s odredbama Pravilnika o uslovima za izdavanje certifikata pružatelju usluga u zračnoj plovidbi BHANSA je dana 8. 10. 2018. god. podnijela zahtjev za obnavljanje certifikata. BHDCA je kao državna nadzorna vlast BiH postupajući po zahtjevu provela postupak te je tokom stručnih nadzora utvrdila da su dostavljeni dokazi da je BHANSA usklađena s važećim zahtjevima propisanim u Pravilnicima o  pružanju usluga zračne navigacije u jedinstvenom evropskom nebu i utvrđivanju općih i posebnih uslova za pružanje usluga zračne plovidbe.

BHANSA je certificirana za pružanje usluga kontrole zračnog saobraćaja (Air Traffic Services- ATS), meteorološke usluge u zračnoj plovidbi (Meteorological Services – MET), usluge zrakoplovnog informiranja (Aeronautical Information Services  - AIS), te Usluge komunikacije, navigacije ili nadzora (Communication, Navigation or Surveillance – CNS).

Certifikat ANS – 004 nema ograničenje roka trajanja, s time da BHANSA ima obavezu kontinuiranog usklađivanja s propisima koji regulisanju pružanje usluga u zračnoj plovidbi te će i dalje biti podvrgnuta nadzoru BHDCA, ali i međunarodnih organizacija poput EASA-e i ICAO-a.

U postupku obnove certifikata sudjelovale su sve organizacijske jedinice BHANSA-e pri čemu su zaposlenici BHANSA-e uložili veliki trud kako bi se ispunili svi propisani zahtjevi.

BHANSA se zahvaljuje Timu BHDCA za provođenje postupka certifikacije Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine kao pružatelju usluga u zračnoj plovidbi na saradnji i profesionalnom odnosu u postupku obnove certifikata.

Vijesti Novosti


icon Organizacijske jedinice BHANSA-e