11.jpg
Zrakoplovni servisi

Odjel za zrakoplovne servise u BHANSA-i pruža set usluga neophodnih za sigurno, redovno i efikasno odvijanje međunarodne i domaće zračne plovidbe u zračnom prostoru BiH. Odjel obavlja poslove i zadatke koji se odnose na pružanje usluga zrakoplovnog informisanja (AIS), izradu procedura i uputa iz oblasti tehnologije rada i operacija zrakoplovnih servisa (AIS, FIS, SAR/ RCC i MET), obuku osoblja za kontrolu letenja na ATC simulatoru , koordinaciju i učestvovanaje u radu stručnih tijela ICAO/WMO-a i EUROCONTROL-a iz oblasti zrakoplovne meteorologije, letnih informacija, traganja i spašavanja te zrakoplovnog informisanja (MET, FIS, SAR i AIS).

Čini ga pet službi raspoređenih u različitim organizacijskim jedinicama BHANSA-e u BiH: 

  • Služba za zrakoplovne informacije BiH (Aeronautical Information Service - AIS) locirana u Mostaru
  • Služba meteorološkog bdijenja BiH (BHMET) locirana u Banjaluci
  • Služba za letne informacije BiH (FIS), objedinjena sa spasilačko-koordinacijskim centrom BiH (BHRCC), locirana u Banjaluci
  • Međunarodni ured NOTAM-a BiH (BHNOF), lociran u Sarajevu
  • Centar za obuku osoblja za kontrolu zračne plovidbe s ATC simulatorom, lociran u Mostaru.

Vijesti Novosti


icon Natječaji i tenderi Javne nabavke | Natječaji

icon Organizacijske jedinice BHANSA-e